Zadbaj o swoją przyszłość
Postaw na porządny zawód
Wybieraj ciekawe zajęcia
zste3456

Komunikat dla rodziców

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

 

komunikat roczice

 

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 informuję, że od 25 marca w szkołach dla młodzieży wchodzących w skład ZST-E CKU obowiązują nowe zasady kształcenia:

 1. Uczniowie przebywając w domu realizują ustawowy obowiązek nauki za pomocą zdalnego kształcenia.

 2. Rodzice uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, z użyciem komputera i łącza internetowego proszeni są o pilny kontakt z wychowawcą. Uzgodniona zostanie forma edukacji lub pomoc techniczna.

 3. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia edukacyjne zdalne z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji dostosowanych do możliwości technicznych wszystkich uczniów w oddziale.

 4. Uczniowie są oceniani wg zasad i wymagań wskazanych przez nauczycieli, przy pomocy różnych narzędzi dostępnych w wersji elektronicznej, w formach i zasadach zgodnych ze statutem.

 5. Rodzice uczniów, którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, proszeni są o pilny kontakt z wychowawcą. Uzgodniona zostanie forma edukacji lub pomoc techniczna.

 6. Kontakt rodziców z nauczycielami jest prowadzony na dotychczasowych zasadach – poprzez dziennik elektroniczny.

 7. Sprawy sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

 8. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia z przygotowania zawodowego tylko w ustalone dni, w których nie odbywają się zdalnie zajęcia dydaktyczne (zgodnie z dotychczasowym planem zajęć edukacyjnych), o ile pracodawca oficjalnie nie zwolnił ich z świadczenia pracy.

 9. Zajęcia praktyczne organizowane dla uczniów, którzy nie są młodocianymi pracownikami odbywają się w formie kształcenia zdalnego.

 10. Szkoła pozostaje zamknięta i nie przyjmuje interesantów. Wszelkie sprawy załatwia się telefonicznie lub korespondencyjnie.

Telefon: 62 7366709; mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Z poważaniem

Marek Wojtasz


 

Komunikat dla uczniów

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZSTE-CKU

 

komunikat uczniowie

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 informuję, że od 25 marca obowiązują nowe zasady kształcenia w szkołach dla młodzieży wchodzących w skład ZST-E CKU. Są one następujące:

 1. Uczniowie przebywając w domu realizują ustawowy obowiązek nauki za pomocą zdalnego kształcenia.

 2. Uczniowie proszeni są o sprawdzanie korespondencji w dzienniku elektronicznym. W ten sposób nawiążą kontakt z każdym uczącym ich nauczycielem, który wskaże dalszy sposób postępowania.

 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji w dniach, w których planowo powinny się odbywać lekcje z danego przedmiotu. Jeśli z uwagi na przeciążenie sieci internetowej kontakt nie uda się nauczyciel poda inny termin. Niektóre z zajęć zdalnych mogą mieć charakter interaktywny. Nauczyciele mogą wymagać od uczniów wysłania reakcji, np. korespondencji mailowej jako potwierdzenia udziału w edukacji.

 4. Sposoby edukacji zdalnej dostosowane zostaną do możliwości technicznych wszystkich uczniów w danym oddziale.

 5. Uczniowie będą oceniani wg zasad i wymagań wskazanych przez nauczycieli, przy pomocy różnych narzędzi dostępnych w wersji elektronicznej, w formach i zasadach zgodnych ze statutem.

 6. Uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, proszeni są o możliwie szybki kontakt z wychowawcą. Oczekujemy na precyzyjną informację o przyczynach. Wobec całkowitego braku możliwości zastosowana zostanie inna metoda kontaktu i kształcenia.

 7. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia z przygotowania zawodowego tylko w ustalone dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (zgodnie z dotychczasowym planem), o ile pracodawca oficjalnie nie zwolnił ich ze świadczenia pracy.

 8. Zajęcia praktyczne organizowane dla uczniów, którzy nie są młodocianymi pracownikami odbywają się w formie kształcenia zdalnego.

 9. Sprawy sporne dotyczące edukacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

 10. Apelujemy o odpowiedzialne postawy i podjęcie regularnej nauki.

 11. Przez cały ten trudny czas starajcie się dbać swoje i innych bezpieczeństwo dostosowując swoje zachowanie do zaleceń sanitarnych i przepisów wydanych przez organy władzy.

 12. Budynek szkolny jest zamknięty, a wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub korespondencyjnie.

Marek Wojtasz


Komunikat dla słuchaczy Liceum dla dorosłych

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY LICEUM DLA DOROSŁYCH

 

komunikat lo dorosli

 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 informuję, że od 25 marca obowiązują w II LO dla Dorosłych w Ostrowie Wlkp. ZSTE CKU nowe zasady kształcenia i oceniania.

1. Zajęcia edukacyjne zbiorowe odbywać się będą się w formie zdalnej. W tym celu słuchacze mają obowiązek dostarczyć nauczycielom za pośrednictwem wychowawcy adresy własnych skrzynek poczty elektronicznej. Nauczyciele w dniach, w których planowo powinny się odbyć konsultacje zbiorowe będą wysyłać uporządkowane materiały w formie korespondencji mailowej. Słuchacze są zobowiązani potwierdzić odbiór wiadomości w dniu ich wysłania. Terminowe wysłanie potwierdzenia odbioru materiałów będzie wymaganym w szkole dla dorosłych dowodem obecności. Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywają się także terminowo w formie zdalnej, ustalonej między uczniem a nauczycielem.

2. Prace kontrolne słuchacze dostarczają nauczycielom wyłącznie w formie elektronicznych dokumentów, na skrzynkę pocztową nauczyciela. W tym celu nauczyciele muszą udostępnić adresy swojej poczty. Słuchacz przesyła nauczycielowi swoją pracę kontrolną w wersji elektronicznej w postaci pliku Word lub pdf. Wszystkie prace słuchaczy muszą być opatrzone pierwszą stroną informacyjną, której treść została wyznaczona w regulaminie i przekazana podczas instruktażu dla słuchaczy.

3. Egzaminy semestralne w najbliższej sesji ze wszystkich przedmiotów będą miały formę jednego egzaminu pisemnego. Nauczyciel będzie miał obowiązek wystawienia oceny końcowej tylko na podstawie wyniku egzaminu pisemnego. W wyznaczonym w harmonogramie egzaminów dniu i godzinie nauczyciel wysyła ze swojej poczty elektronicznej tematy prac egzaminacyjnych, a słuchacze w swoich domach odbierają korespondencję, realizują polecenia egzaminacyjne i w ciągu 130 minut odsyłają nauczycielowi swoją pracę egzaminacyjną na wskazany przez nauczyciela adres poczty elektronicznej w formie pliku Word, pdf albo skanu / czytelnego zdjęcia odręcznie napisanego tekstu słuchacza.

4. W sytuacjach obiektywnego braku łączności internetowej z powodów technicznych w terminie egzaminu semestralnego słuchacz może wystąpić do nauczyciela z wnioskiem o organizację egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym. Słuchacz ma obowiązek w pisemnym wniosku zgłosić uzasadniony powód ubiegania się o termin dodatkowy. Termin dodatkowy odbywa się w możliwie jak najkrótszym czasie od oficjalnego uznania zasadności jego organizacji, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin klasyfikacji semestralnej słuchaczy oddziału.

5. W celu skutecznej identyfikacji praca egzaminacyjna musi zawierać dane o egzaminowanym (nazwisko, imię, symbol klasy), nazwę przedmiotu, semestr, nazwę egzaminu, temat / polecenia egzaminacyjne.


 

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.