Komunikat

Grafika ilustrująca komunikat

Komunikat w sprawie zmian niektórych zasad funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021 r.
1. Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia stacjonarnego zajęć sportowych w klasach sportowych ZST-E CKU.
2. Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz klas trzecich i czwartych Technikum Nr 4 przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, realizują stacjonarnie zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
3. Od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
4. Poza powyższymi zwolnieniami w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4, w Technikum Nr 4, w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 1 zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 roku. Oznacza to, że:
a) zaplanowane egzaminy w liceum dla dorosłych odbywają się planowo w formie zdalnej ustalonej zarządzeniem dyrektora szkoły,
b) do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie z klas pierwszych i drugich Szkoły Branżowej Nr 4 i Technikum Nr 4 wszystkie zajęcia dydaktyczne realizują zdalnie, włącznie z praktyczną nauką zawodu (dotyczy to uczniów mających planowo odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego),
c) do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami nie świadczą pracy i nie realizują przygotowania zawodowego w zakładach pracy. Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika będącego uczniem klasy pierwszej lub drugiej do 25 kwietnia 2021 roku z obowiązku świadczenia pracy i przygotowania zawodowego zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty (…).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z dnia 15. 04.2021r.,poz. 701).
Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU

Komunikat

Grafika ilustrująca komunikat

Komunikat w sprawie przedłużenia ograniczeń w edukacji

Minister Edukacji i Nauki podpisał 8 kwietnia 2021 r. rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z treści tego dokumentu wynika, że do 18 kwietnia 2021 roku zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Tak jak dotychczas ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

  1. W związku z tym zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, które dotychczas planowo realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU będą realizowane w formie zdalnej do 18 kwietnia.
  2. Do 18 kwietnia młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty (…) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy”.

Marek Wojtasz

Dyrektor ZST-E CKU

Życzenia

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, pogody ducha, wielu radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz szybkiego powrotu do normalności!

Dzień Bezpiecznego Internetu

Grupa ludzi patrząca na ekran laptopa

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowała Komisja Europejska w 2004 roku. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice, motywując i angażując państwa z całego świata.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo,zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łączące zaangażowanie wielu instytucji.

DBI 2021 obchodzony był 9 lutego. Wspierając to przedsięwzięcie, byliśmy zaangażowani w różnego rodzaju działania, które w czasie pandemii i kształcenia na odległość, realizowaliśmy „w sieci”. Od 1 lutego do ostatniego dnia tego miesiąca, zadania, które podejmowali uczniowie służyły przede wszystkim promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu. W ramach spotkań online uczniowie stworzyli plakaty zachęcające do udziału w DBI, poznali zasady właściwego zachowania w sieci oraz bezpieczeństwa i ochrony danych w komputerach. Bawiąc się kodami QR młodzież naszej szkoły niewątpliwie zwiększyła swoją świadomość dot. bezpieczeństwa w Internecie, objawów uzależnienia od niego, form cyberprzemocy oraz publikowania na różnych portalach prywatnych informacji. Pamiętajmy o bezpieczeństwie online nie tylko w czasie obchodów DBI, lecz każdego
dnia!

Komunikat

Grafika ilustrująca komunikat

Ważny komunikat!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z dnia 26 marca poz.561) od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.

1. Od dnia 29 marca do 11 kwietnia 2021 roku zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, które dotychczas planowo realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego będą realizowane w formie zdalnej.

2. Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Marek Wojtasz

Terminy praktyk zawodowych

Grafika ilustrująca praktyki zawodowe

Terminy praktyk zawodowych w technikum
Informujemy, że 19 lutego 2021 r. doprecyzowane zostały terminy praktyk zawodowych uczniów klas trzecich Technikum Nr 4. Nowe terminy opublikowano w zaktualizowanym kalendarzu roku szkolnego, który znajduje się na stronie szkoły: