Szkolenia zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w NiemczechW dniach 26.09.21 – 2.10.21 grupa 5 nauczycieli Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego ukończyła staż doskonalenia zawodowego w zakresie obróbki skrawaniem, z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Hildburghausen. W okresie 15.11.21-19.11.21 grupa 5 nauczycieli zawodu będzie doskonalić swoje umiejętności zawodu i metodyki nauczania w zakresie chłodnictwa w niemieckim centrum kształcenia praktycznego w Rohr. Pobyt pedagogów z ZST-E CKU w Niemczech był możliwy dzięki wsparciu finansowym z przygotowanego i realizowanego przez szkołę projekty pn.: „Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w ZSTE CKU wzorem innych”. Projekt jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.
Dyrekcja i nauczyciele ZST-E CKU,  we współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego przygotowała i realizuje niniejszy projekt. 40 godzinny kurs zawodowy z zakresu chłodnictwa i  klimatyzacji oraz obróbki skrawaniem pozwoli nie tylko podnieść kompetencje zawodowe nauczycieli, lecz przede wszystkim doświadczyć zupełnie innego niż wcześniej podejścia do nauki, zapoznania się z nowymi metodami szkoleniowymi, stosowanymi w odmiennym od polskiego systemie edukacyjnym. Mobilność nauczycieli w istotny sposób wzbogaci system kształcenia w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

W szkole realizowany jest równocześnie projekt pn.: „We Would like to be the Best-staże zawodowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostrowa Wielkopolskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres pandemiczny uniemożliwił wykonanie planowanych szkoleń dla 20 uczniów szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy, technik elektryk i elektryk w Niemczech. Staże w wymienionych zawodach pod opieką dwóch nauczycieli ZST-E CKU, planowane są w niemieckim Sonnebergu w okresie 15.11.21-26.11.21.

WYCIECZKA KLASY T4a „Śladami męczeństwa Polaków w czasie II Wojny Światowej”

WYCIECZKA KLASY T4a

„Śladami męczeństwa Polaków w czasie II Wojny Światowej”

We wtorek 5 października 2021r.  klasa T4a udała się na wycieczkę do Kalisza w miejsca zbrodni i męczeństwa Polaków w czasie II Wojny Światowej. Pierwszym celem podróży był Las Winiarski i pomnik upamiętniający zbrodnię  z 1939 roku. W tym miejscu hitlerowcy zamordowali 150 osób (głównie inteligencję polską) z okolic Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego. Uczniowie odwiedzili także Kaplicę Męczeństwa i Wdzięczności, która znajduje się w podziemiach Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, upamiętniająca 1800 zamordowanych kapłanów, zakonników i kleryków w obozie koncentracyjnym w Dachau. Ostatnim celem wycieczki było kino Helios w Kaliszu, gdzie uczniowie obejrzeli film „Mistrz”, który opowiada historię przedwojennego boksera- mistrza i wicemistrza Polski w wadze koguciej  Tadeusza Pietrzykowskiego pseudonim „Teedy” więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz (nr obozowy 77). Bohater stoczył w obozie około 20 walk bokserskich, walcząc nie o puchary i medale, ale o godność i zachowanie człowieczeństwa w miejscu gdzie życie nie miało najmniejszej wartości.

 

Prawa dziecka i ucznia

PRAWA DZIECKA
Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. W Polsce prawa dziecka zawarte są w Konstytucji RP. Ponadto funkcjonuje Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Kategorie praw dziecka

  • osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do wychowania w rodzinie i do kontaktów z nią w przypadku rozłączenia, prawo do adopcji, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji, prawo do rozwoju, prawo do własnego zdania oraz prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej);
  • polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do wyrażania własnych poglądów, swobody wyznania, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;
   socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;
  • ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku;
  • kulturalne, obejmujące prawo do oświaty, nauki, kultury i wypoczynku, a także sprzężone z nimi obowiązki państw do stworzenia warunków dla korzystania z tych dziedzin.

AKTY PRAWNE:

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf  Konwencja o Prawach Dziecka

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf  Deklaracja Genewska

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf  Deklaracja Praw Dziecka

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf  Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii

PRAWA UCZNIA

Prawa ucznia to katalog czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnień, które uczniom przysługują. Nie są one jednak w pełni określone w polskim ustawodawstwie. Art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) mówi bowiem: „Statut szkoły zawiera w szczególności: […] prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia”. To oznacza, że do każdej szkoły należy dokładne określenie, co jej uczniowie mogą robić, a także, co im przysługuje. Nie oznacza to jednak, że w polskim prawie funkcjonuje pełna dowolność w tej kwestii. Poszczególne zapisy Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych wielokrotnie mówią, że dane prawo uczniom przysługuje. Dlatego też wyodrębnić można następujący katalog praw ucznia (nie jest on jednak zamknięty, co oznacza, że ten zbiór można o kolejne prawa rozszerzać):

  • Prawo do nauki.
  • Prawo do wzięcia udziału w konkursie.
  • Prawo do uzyskania pomocy materialnej.
  • Prawo do informacji i sprawiedliwej oceny.
  • Prawo do rozwijania zainteresowań.
  • Prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy.
  • Prawo do skonsumowania ciepłego posiłku (dotyczy ucznia szkoły podstawowej)
  • Prawo do swobody wypowiedzi, myśli, sumienia i wyznania.
  • Prawo do prywatności.
  • Prawo do czasu wolnego (właściwej organizacji życia szkolnego).
  • Prawo do godności.
  • Prawo do angażowania się w życie szkoły.
  • Prawo do złożenia skargi.

Art. 99 Prawa oświatowego konkretnie wskazuje, że obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

  • Właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych.
  • Usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie.
  • Przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju — w przypadku, o którym mowa w art. 100 (artykuł ten określa procedurę wprowadzenia w szkole tzw. mundurków).
  • Przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
  • Właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
  • Jedynym miejscem w przepisach ogólnopolskich, gdzie wskazano „podstawowe prawa ucznia” jest art. 85 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe. Nie dotyczą one jednak (w większości) każdego ucznia, a na przykład grupy czy organów samorządu uczniowskiego (zarządu, rady…). Prawa te to:
   • Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
   • Prawo do jasnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
   • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
   • Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej.
   • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem.
   • Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły 2021/2022

Z przyjemnością informujemy, że 30 września 2021 roku czterem uczniom Technikum Nr 4 Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU wręczono dokumenty potwierdzające przyznanie Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły. W tym roku stypendium przyznano Mateuszowi Bergandemu, Tymoteuszowi Połomskiemu, Dawidowi Nawrotowi oraz Bartoszowi Masłowskiemu. Serdecznie gratulujemy!
Zgodnie z Regulaminem przyznawania Stypendium Starosty Ostrowskiego im. Ks. Jana Kompałły stypendia przyznaje się corocznie uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Do stypendium typowani są uczniowie z najwyższą średnia ocen osiągnięta za dany rok szkolny, z sukcesami odnoszonymi w konkursach i olimpiadach, posiadających wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania.

Kiermasz książki

Chcesz sprzedać lub kupić podręczniki? A może się wymienić? To miejsce dla Ciebie!
Wejdź tutaj i zamieść ogłoszenie ⬇️ https://www.facebook.com/groups/5087895351227435

Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów w tym roku proponujemy kiermasz książek online.

ZASADY SZKOLNEGO KIERMASZU ONLINE

W przypadku oferty sprzedaży:
1.Zamieść zdjęcie okładki podręcznika/-ów;
podaj, do której klasy i jakiego przedmiotu.
2.Napisz cenę każdego podręcznika.
3.Ustal sposób i miejsce kontaktu w celu finalizacji transakcji.

W przypadku chęci kupna:
1.Zamieść informację, czego poszukujesz
Po transakcji
1. Po udanej sprzedaży/ kupnie usuń swojego posta.
2. Pamiętaj, by przed otrzymaniem podręczników nie przesyłać żadnych pieniędzy.
3. Przy wymianie książek zachowaj zasady reżimu sanitarnego.

WYKAZ obowiązujących podręczników zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły w miejscu: Strefa ucznia -> Podręczniki

Rozpoczęcie roku szkolnego

              Komunikat w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.  Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się wg następującego porządku:

o godzinie 9.00 uczniowie klas II, III i IV technikum i II i III branżowej szkoły I st. spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych niżej salach:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
BP2a mgr Maria Matuszczak 9.00 40
BP2b mgr B. Michalska-Krawczyk 9.00 30
BP2c mgr inż. R. Stasiak 9.00 14
BP2d mgr G. Sznajder 9.00 44
BG3a inż. Ł. Kanarkowski 9.00 31
BG3b mgr inż. Mariusz Matuszczak 9.00 49
BG3c mgr inż. A. Ampuła 9.00 46
BG3d mgr G. Puchalski 9.00 15
BP3a mgr M. Waliszewska 9.00 9
BP3b mgr K. Działoszyńska 9.00 20
BP3c mgr K. Sadowski 9.00 17
BP3d mgr J. Szulc 9.00 48
TP2a mgr I. Adamek 9.00 11
TP2b mgr J. Kuna 9.00 34
TG3a mgr R. Stempniak 9.00 37
TG3b mgr M. Wołowicz 9.00 36
TP3a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
TP3b mgr B. Sibińska 9.00 4
T4a mgr K. Sawicka 9.00 10
T4b mgr I. Pietrzykowska 9.00 47

o godzinie 10.00 uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I st. spotykają się z dyrektorem, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym i opiekunami zajęć praktycznych w sali gimnastycznej (wejście od ul. Armii Krajowej). Po spotkaniu uczniowie przejdą z wychowawcami i opiekunami do przydzielonych sal:

Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
T1a mgr M. Piotrowska 10.00 36
T1b mgr M. Kosińska – Puchalska 10.00 52
BP1a mgr J. Nagel 10.30 20
BP1b mgr E. Tomaszewska 10.30 28
BP1c mgr A. Kubiak 10.30 30

pierwsze zajęcia w szkole dla dorosłych odbędą się 4 i 5 września 2021 r.

Przypominam, że w czasie przebywania w pomieszczeniach obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.