Rekrutacja do szkół dla młodzieży

INFORMATOR - REKRUTACJA DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY W 2020 roku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oferuje w roku szkolnym 2020/21 naukę:

w TECHNIKUM Nr 4 z nauką zawodów:

• Technik Elektryk
Technik Energetyk (w chwili obecnej nie prowadzimy nauki w tym zawodzie)
• Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji
• Technik Pojazdów Samochodowych
Technik Urządzeń Dźwigowych (w chwili obecnej nie prowadzimy nauki w tym zawodzie)
• Technik Mechanik
• Technik Spawalnictwa (nowy zawód w ofercie)

 

w SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA z nauką zawodów:


• Elektryk
• Elektromechanik
• Mechanik - Monter Maszyn I Urządzeń
• Ślusarz
• Operator Obrabiarek Skrawających
• Mechanik Pojazdów Samochodowych
• Mechanik Motocyklowy (nowy zawód w ofercie)
• Blacharz Samochodowy
• Lakiernik (nowy zawód w ofercie)
• Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

 

2. Zapraszamy do lektury --> OPISÓW ZAWODÓW <-- (klik) oraz do obejrzenia --> FIMLU PROMOCYJNEGO <-- (klik).

3. REKRUTACJA ELEKTRONICZNA Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

RUSZA REKRUTACJA do pierwszych klas technikum Nr 4 i szkoły branżowej I stopnia Nr 4 ZSTE CKU. Oto link do systemu rekrutacji elektronicznej
https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/


W celu wypełnienia wniosku prosimy odnaleźć na stronie link "Wypełnij wniosek" i przejść na stronę: https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/start Prosimy o precyzyjne i kompletne wpisanie danych do systemu. Prosimy nie zaniedbywać danych do kontaktu (nr telefonu i adres mail). Następnie prosimy o upewnienie się, czy system przyjął wniosek".

 

UWAGA! Szanowni Kandydaci jeśli macie kłopoty z elektroniczną rejestracją wniosku o przyjęcie do szkoły w systemie elektronicznym https://nabor.pcss.pl/ostrow/szkolaponadpodstawowa/proponujemy zgłosić się do naszego sekretariatu z wnioskiem wypełnionym odręcznie. Pracownicy szkoły wprowadzą Wasz wniosek do systemu elektronicznego. Papierowe formularze wniosku o przyjęcie do szkoły znajdują się w sekretariacie szkoły. Ponadto załączamy do pobrania formularz wniosku w formie pliku pdf. Proszę go wydrukować i wypełnić dokładnie razem z rodzicami i podpisać. Następnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Pobierz formularz

  

4. WYMAGANE DOKUMENTY dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:


• podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (gotowy druk do pobrania będzie wkrótce dostępny poniżej),
• karta pomocnicza (wydaną przez szkołę podstawową),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zgoda rodzica kandydata do klasy sportowej,
• badania lekarza sportowego kandydata do klasy sportowej.
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),
• wstępne zobowiązanie pracodawcy do zawarcia umowy o przygotowaniu zawodowym (dotyczy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie będą korzystać z zajęć praktycznych w warsztacie szkolnym; dokument wymagany do 19 lipca)

5. TERMINARZ REKRUTACJI

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WRAZ Z DOKUMENTAMI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.  

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować. 

Ponadto od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. 

 

TERMINY UZUPEŁNIENIA WNIOSKÓW 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły, 

do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 

 

OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH: 12 sierpnia 2020r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek. 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIA 

 

  • Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 
  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 

LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH OGŁOSZONE BĘDĄ 19 SIERPNIA 2020 r.

 

DODATKOWE ROZWIĄZANIA UJĘTE W HARMONOGRAMIE

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe). 

 

6. DODATKOWE INFORMACJE uzyskacie Państwo w sekretariacie ZST-E Ostrów Wlkp., ul. Kantaka 6, w godz. od 8.00 do 15.30; tel. (62) 736 67 09 lub poprzez korespondencję mailową. Nasz adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. DLACZEGO SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA? Na rynku pracy największe szanse mają osoby posiadające konkretne kwalifikacje w rozwijających się branżach gospodarki. Oferujemy naukę zawodów, których atrakcyjność rośnie, ponieważ są związane z rosnącymi potrzebami kadrowymi w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki, obróbki mechanicznej. Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone tytułami zawodowymi - honorowanymi w całej Unii Europejskiej. W ramach kształcenia każdego zawodu uczymy języka obcego zawodowego. Ucząc się zawodów motoryzacyjnych (mechanik i elektromechanik) będziesz uczestniczyć w szkolnym kursie nauki jazdy pojazdem samochodowym. Polecamy zawody motoryzacyjne, a szczególnie nowy zawód Mechanik Motocyklowy w związku z wzrastającymi potrzebami usług serwisowych wynikającymi z rosnącego rynku motocyklowego. Pracodawcy poszukują osób z zawodami związanymi elektrotechniką (Elektryk, Elektromechanik) oraz obróbką metali (Operator Obrabiarek Skrawających konwencjonalnych i CNC, Mechanik-monter maszyn i urządzeń). Zawód Ślusarz jest doskonałym wstępem do zdobycia poszukiwanych uprawnień spawalniczych. Oferujemy dodatkowe kursy umiejętności zawodowych oraz możliwość odbycia staży zagranicznych.

8. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W SZKOLE CZY PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE U PRACODAWCY?. Większość uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczy w zajęciach praktycznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzonym przez ZSTE CKU  na ulicy Wojska Polskiego 14a. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach pomiarów fizycznych, maszyn i instalacji elektrycznych, obróbki ręcznej, spawalniczej, mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, projektowania komputerowego, elektromechaniki pojazdowej oraz w warsztacie samochodowym, pracowni motocyklowej i w stacji kontroli pojazdów, pracowni chłodnictwa i klimatyzacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają wówczas na miejscu w szkole. Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mogą także wybrać inną drogę i pobierać przygotowanie zawodowe jako pracownicy młodociani w zakładach pracy, wiążąc się umową z danym pracodawcą w cechu rzemiosł lub innych instytucjach refundujących pracodawcy szkolenie młodocianych. Urlop pracowników młodocianych reguluje Kodeks Pracy. Egzaminy czeladnicze dla młodocianych pracujących u rzemieślników organizuje im cech rzemiosł, Dla pozostałych, tzn dla uczniów korzystających ze szkolnych zajęć praktycznych oraz młodocianych pracujących w firmach niezrzeszonych w cechu rzemiosł egzaminy organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – w szkole.   

9. DLACZEGO TECHNIKUM? Naukę w technikum oferujemy osobom mającym zamiar osiągnąć tytuł zawodowy technika i wykształcenie średnie-ponadgimnazjalne (świadectwo ukończenia technikum). Ponieważ w tej szkole podstawa programowa nauczania przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w liceum (przedmioty, liczba godzin), to absolwenci technikum, chcąc kontynuować naukę na uczelniach wyższych, mogą przystąpić do egzaminów maturalnych. Absolwenci technikum są lepiej przygotowani do studiów inżynierskich technicznych niż absolwenci liceum ogólnokształcącego. Osoby, które dobrze opanują kompetencje zawodowe i zdobędą tytuł technika szybko znajdą zatrudnienie. Posiadając ten tytuł absolwent ma najczęściej kilka kwalifikacji zawodowych. Na przykład technik pojazdów samochodowych ma uprawnienia do wykonywania zawodów mechanika samochodowego lub elektromechanika samochodowego oraz dodatkowo do prowadzenia działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej. Absolwent ZSTE CKU z tytułem technik mechanik ma uprawnienia do wykonywania zawodu operatora obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie) oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w branży mechanicznej. Tytuł technika jest porównywalny z tytułem mistrza w rzemiośle i jest wymagany do wykonywania różnych funkcji zawodowych, nauczyciela zawodu, kierownika działu, brygadzisty, specjalisty, szefa zmiany, kontrolera jakości oraz do zdobywania specjalnych uprawnień np. diagnosty samochodowego. Zajęcia praktyczne w technikum realizowane są w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, a także na długotrwałych praktykach, także zagranicznych. Zawody oferowane w technikum związane są z rozwijającymi się branżami elektrotechnicznymi, mechanicznymi i motoryzacyjnymi. Polecamy nowy zawód Technik Spawalnictwa wprowadzony w związku z rosnącymi potrzebami rynku pracy. Rekomendujemy też naukę zawodów deficytowych na rynku pracy Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji, Technika elektryka występującego w najróżniejszych sektorach gospodarki oraz Technika Mechanika ze specjalizacją z zakresu obróbki skrawaniem (konwencjonalnej i CNC). Z tymi zawodami masz pewną pracę.

10. KLASA SPORTOWA Naukę w KLASIE SPORTOWEJ TECHNIKUM oferujemy osobom uzdolnionym sportowo, wiążącym z kulturą fizyczną życiowe plany. Mamy w dziedzinie kształcenia sportowego poważne osiągnięcia. Ze szkoły na ul. Kantaka w Ostrowie Wlkp. wywodzą się wybitni sportowcy znani w Polsce i na świecie (Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Robert Kieliba, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas, Grzegorz Kuświk). Oferujemy zaawansowane szkolenie w dyscyplinach piłka ręczna i piłka nożna. Oprócz 3 godzin wf przewidziano dodatkowo 7 godzin zajęć sportowych w tygodniu. Współpracujemy z klubami sportowymi, a nasi nauczyciele są kwalifikowanymi trenerami. Z przedmiotów ogólnokształcących w LO w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty związane z przyszłą nauką na akademiach wychowania fizycznego (np. biologia). Zainteresowani przejdą test umiejętności sportowych i badania medyczne.

11. BURSA SZKOLNA Uczniowie spoza Ostrowa Wlkp. mogą być zakwaterowani w Bursie Szkolnej na ulicy Tomczeka.

12. ATUTY ZSTE CKU Nowoczesna baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego. Ponad 60 zakładów pracy współpracujących w zakresie nauki zawodu. Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe. Dodatkowe kursy umiejętności zawodowych. Atrakcyjne koła zainteresowań: obróbki i programowania CNC, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, sks, zajęcia teatralne, zajęcia z drukarką 3D. Możliwość uczestnictwa w branżowych konkursach zewnętrznych i unijnych programach wsparcia zawodowego. Dobrze uczymy języka obcego zawodowego, co potwierdzają laureaci regionalnego turnieju PROFESSIONAL ENGLISH. Wieloletnie osiągnięcia sportowe. ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”. Statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi. Zapraszamy do obejrzenia --> filmu promocyjnego.

 

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.