Stypendia dla osób bezrobotnych podejmujących naukę

STYPENDIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁAT STYPENDIÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PODEJMUJĄCYCH NAUKĘ

Stypendium przyznaje się osobie bezrobotnej, która nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu potwierdzonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, jeżeli w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjęła dalszą naukę w:

- szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,

- w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Przy czym za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Za rodzinę uważa się: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Za dochód na osobę w rodzinie uważa się dochód rodzinny podzielony przez liczbę osób w rodzinie. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium (na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późniejszymi zmianami)

Stypendium przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w wysokości 100% kwoty zasiłku podstawowego, od dnia podjęcia nauki na okres 12 miesięcy. W przypadku kontynuacji nauki stypendium może być wypłacane do czasu jej ukończenia zgodnego z programem nauczania.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

By nabyć prawo do stypendium należy:

- złożyć wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki w Powiatowym Urzędzie Pracy,,

- dołączyć do wniosku:

1) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające:

• datę rozpoczęcia nauki,

• status szkoły ( w przypadku szkół ponadgimnazjalnych),

• posiadanie uprawnień szkoły publicznej ( w przypadku szkół ponadgimnazjalnych niepublicznych),

• formę podjętych studiów.

2) oświadczenie o dochodach w rodzinie

3) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wzór wniosku oraz oświadczenia można uzyskać w punkcie informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy. Finansowanie kosztów stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę odbywa się w oparciu o: zasady przyznawania i wypłaty stypendium dla bezrobotnych podejmujących naukę. 

Podstawa prawna: art. 55 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. z 2008 r. Nr 69,poz. 415 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 136 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) § 1

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.