Informacje

W skład ZST-E CKU wchodzą następujące czynne szkoły:

 » Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

1)     Mechanik Pojazdów Samochodowych,

2)     Elektromechanik Pojazdów Samochodowych,

3)     Elektryk,

4)     Elektromechanik

5)     Operator Obrabiarek Skrawających,

6)     Ślusarz,

7)     Mechanik-Monter Maszyn i Urządzeń

8)     Blacharz Samochodowy

» Technikum Nr 4

1)   Technik Pojazdów Samochodowych,

2)   Technik Elektryk,

3)   Technik Energetyk

4)   Technik Mechanik

» II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Forma Zaoczna – nauka w soboty i niedziele, trzyletnie lub dwuletnie – dla absolwentów zsz

» Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4

1)  Technik Pojazdów Samochodowych,

2)  Technik Elektryk,

4)  Technik Mechanik

» Kursy kwalifikacyjne zawodowe dla dorosłych

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 4 - UCZYMY ATRAKCYJNYCH ZAWODÓW

Dostosowujemy ofertę edukacyjną do aktualnych i perspektywicznych potrzeb lokalnego, regionalnego rynku pracy. Dlatego w tym roku wprowadzamy do kształcenia dwa zawody: elektromechanik i mechanik–monter maszyn i urządzeń. Ponadto prognozujemy, że będzie rosło zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby z kwalifikacjami elektryka, operatora obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie), a także elektromechanika pojazdów samochodowych. Te zawody szczególnie polecamy. W każdej branży stosuje się obecnie urządzenia i instalacje elektryczne, dlatego potrzebni są fachowcy do ich wytwarzania, montażu i serwisowania. Na elektryków i elektromechaników oczekuje także branża chłodnicza i klimatyzacyjna. Wciąż przybywa samochodów i rozwija się rynek usług motoryzacyjnych. Współczesne samochody nafaszerowane są układami elektrycznymi i elektronicznymi, toteż będą potrzebni elektromechanicy samochodowi. Rosną zamówienia w lokalnych firmach z branży mechanicznych, dlatego chcemy wznowić kształcenie zawodu operatora obrabiarek skrawających. Chcemy także kontynuować kształcenie ślusarzy, aby ich dobrze przygotować do zdobycia kluczowych na rynku pracy kwalifikacji spawacza. (tę kwalifikację zdobywa się dodatkowo na kursach). Oczywiście co roku najwięcej uczniów pragnie się uczyć zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Zawód ten może być podstawą do różnych atrakcyjnych branżowych specjalizacji motoryzacyjnych, wymagających doświadczenia zawodowego lub dodatkowych szkoleń (naprawy poszczególnych układów, określonych silników, regeneracja części, handel częściami zamiennymi, kierowca samochodu ciężarowego, operator koparek itd.). Nasi absolwenci dobrze sobie dobrze sobie radzą na rynku pracy. Są zatrudniani w zakładach w regionie Wielkopolski, z branży elektrotechnicznej, motoryzacyjnej, transportowej, mechanicznej, elektromaszynowej i nie tylko. Krótkie opisy poszczególnych zawodów prezentujemy na szkolnej stronie internetowej zste.info.pl . Link znajduje się na kolorowym banerze z ruchomymi nazwami zawodów na stronie głównej. Natomiast szczegółowe podstawy kształcenia poszczególnych zawodów znajdują się na stronie http://new.koweziu.edu.pl/

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE CZY PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU W ZSZ ?

Uczniowie ZSZ mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych w zmodernizowanym Warsztacie Szkolnym znajdującym się przy ulicy Wojska Polskiego 14a. Warsztaty dysponują odpowiednią bazą, sprzętem, stanowiskami edukacyjnymi do nowoczesnego kształcenia praktycznego. Dysponujemy zaawansowanymi technologicznie urządzeniami diagnostycznymi, programami komputerowymi, maszynami i narzędziami do kształcenia zawodowego. Zajęcia specjalistyczne uczniowie odbywają na określonych działach warsztatu (profesjonalna pracownia spawalnicza, dział obrabiarek cnc i konwencjonalnych, pracownie elektryczne, elektromechaniki pojazdowej, wielostanowiskowy warsztat samochodowy, pracownia pomiarowa), a także w szkolnej stacji kontroli pojazdów samochodowych. Uczniom warsztatów szkolnych organizuje się okresowo zajęcia praktyczne w różnych zakładach pracy. Uczniowie ZSZ mogą także wybrać inną formę kształcenia praktycznego poprzez tak zwane przygotowanie zawodowe w przedsiębiorstwie. Przygotowanie zawodowe musi być zgodne z zawodowym kształceniem teoretycznym w szkole. Uczniowie stają się wówczas pracownikami młodocianymi w zakładach pracy zrzeszonych w Cechu Rzemiosł. Czas zajęć praktycznych w warsztatach szkolnych reguluje kalendarz roku szkolnego, natomiast czas pracy pracowników młodocianych reguluje wyłącznie Kodeks Pracy. W sytuacji, gdy przyszły uczeń nie chce korzystać z nauki w warsztacie szkolnym, przynosi do szkoły zobowiązanie pracodawcy do zawarcia umowy o przygotowaniu zawodowym jeszcze podczas trwania rekrutacji. Następnie dostarcza do szkoły umowę o przygotowanie zawodowe. O pracodawcach zainteresowanych przygotowaniem zawodowym informuje rodziców i kandydatów Cech Rzemiosł. Uczniowie uczący się zawodu blacharz samochodowy zobowiązani są do przygotowania zawodowego wyłącznie w zakładach pracy.

KURS NAUKI JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM  

Uczniowie uczący się zawodów motoryzacyjnych w technikum i zasadniczej szkoły zawodowej - przyszli technicy pojazdów samochodowych, mechanicy samochodowi i elektromechanicy pojazdów samochodowych uczestniczą programowo w zajęciach teoretycznych oraz w szkolnym kursie nauki jazdy samochodem przygotowującym do egzaminu na prawo jazdy kat. B.

CO PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ? BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE ZAWODOWE  i  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej. Mogą skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy z obowiązkowych kwalifikacji wchodzących w skład określonego zawodu wielokwalifikacyjnego (zazwyczaj zawody technikalne są dwu lub trzykwalifikacyjne). Mogą także wybrać kurs kwalifikacyjny z  zupełnie innej branży zawodowej. Poniżej tabela poglądowa z wyodrębnionymi kwalifikacjami.

Po ukończeniu kursu oraz zdanym egzaminie otrzymasz tytuł zawodowy, zaświadczenie i suplement w języku obcym - dokumenty honorowane w krajach Unii Europejskiej.

Liczba godzin szkolenia zależy od liczby zdobywanych kwalifikacji zawodowych w ramach określonego zawodu, oraz od tego czy uczestnicy posiadają już jakieś potwierdzone kwalifikacje zawodowe, które można zaliczyć. Jeśli ukończyli ZSZ w zawodzie branżowo zbliżonym i zdali egzaminy zawodowe to na pewno posiadają takie kwalifikacje. Istnieją możliwości zwalniania z części zajęć przewidzianych na kursach, o ile uczestnik posiada już określone potwierdzone kwalifikacje zawodowe lub pracuje co najmniej trzy lata w danym zawodzie. Czas trwania kursów zależy także od jego formy organizacyjnej (stacjonarnej lub zaocznej) oraz od częstotliwości odbywania zajęć szkoleniowych. Kurs może być krócej realizowany, jeśli niektóre zajęcia teoretyczne odbywać się będą metodą e-learningu.

Warunkiem uzyskania tytułu technika w danym zawodzie jest, oprócz zdanych egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje zawodowe po odbytych kursach, posiadanie wykształcenia ponadgimnazjalnego - to znaczy np. ukończenie liceum dla dorosłych. Można w związku z tym równolegle być słuchaczem liceum i uczestnikiem kursów kwalifikacyjnych. Absolwenci ZSZ mają prawo rozpocząć naukę w LO od drugiej klasy. (Program z klasy pierwszej zrealizowali już w ZSZ). ZSTE CKU oferuje naukę w szkołach dla dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych formie zaocznej, to znaczy w soboty i niedziele. Zajęcia na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych będą odbywały się w blokach, dwa razy w miesiącu w weekendy, wolne od zajęć w liceum dla dorosłych. Możliwa jest także inna organizacja kursów na życzenie zainteresowanych.

Wyodrębnione kwalifikacje zawodowe kształcone w ZSTE CKU.

SYMBOL cyfrowy zawodu

NAZWA ZAWODU

 

NAZWY KWALIFIKACJI WYODRĘBNIONYCH W ZAWODACH KSZTAŁCONYCH W ZSTE CKU

741201

Elektromechanik

K1 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

741103

 

Elektryk

K1 Montaż i konserwacja maszyn  i urządzeń elektrycznych

K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

311303

Technik Elektryk

K1 Montaż i konserwacja maszyn  i urządzeń elektrycznych,

K2 Montaż i konserwacja instalacji, elektrycznych

K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń  i instalacji elektrycznych

722204

Ślusarz

K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

722307

Operator Obrabiarek Skrawających

K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających

723310

 

Mechanik-Monter Maszyn i Urządzeń

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

311504

Technik Mechanik

 

 

 

 

 

 

 

K1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

albo

        Użytkowanie obrabiarek skrawających,

albo

  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

723103

 

Mechanik Pojazdów

Samochodowych

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

741203

 

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

K1 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

311513

Technik Pojazdów Samochodowych

K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

721306

Blacharz samochodowy

K1 Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych

311307

 

Technik Energetyk

K1 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej

K2 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej

TECHNIKUM NR 4

W technikum młodzieży o zainteresowaniach technicznych oferuję się naukę zawodów z przyszłością, poszukiwanych na rynku pracy bądź dających solidne podstawy do dalszej nauki w uczelniach technicznych, to znaczy: technik energetyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik obróbki skrawaniem oraz technik mechanik ze specjalizacjami spawalniczą, obróbka skrawaniem komputerowe wspomaganie projektowania. W klasach niższych uczniowie obok zajęć teoretycznych odbywają zajęcia praktyczne. W klasie trzeciej odbywają praktykę miesięczną w zakładach pracy. W klasach trzeciej i czwartej realizują zajęcia w specjalistycznych laboratoriach i pracowniach z przedmiotów wchodzących w specjalizację zawodową. Wszyscy absolwenci technikum otrzymują świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej będące potwierdzeniem wykształcenia średniego. W technikum uczniowie realizują takie same treści z podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących jak w liceum ogólnokształcącym, a po ukończeniu technikum mogą (nie ma obowiązku) przystąpić do takich samych egzaminów maturalnych. Dodatkowo uczniowie technikum mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika honorowane w krajach Unii Europejskiej. I to jest podstawowym atutem technikum. W przeciwieństwie do absolwentów liceum kończący technikum po zdanym egzaminie zawodowym posiadają konkretne kwalifikacje zawodowe. Absolwenci technikum, którzy zdali egzamin maturalny, kontynuują naukę najczęściej w Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu, np. na kierunku inżynierskim „budowa maszyn” oraz w innych uczelniach technicznych w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi. Niektóre z tych uczelni posiadają oddziały zamiejscowe w Ostrowie lub w innych miejscowościach. Urzędy Pracy prognozują, że absolwenci uczelni technicznych będą mieli o wiele większe szanse na rynku pracy niż absolwenci uczelni humanistycznych. Z uwagi na rozwój produkcji przemysłowej i usług technicznych oraz zmniejszający się w ostatnich latach napływ studentów do uczelni technicznych absolwenci technikum mają większe szanse na edukacje w wyższych szkołach technicznych a następnie otrzymanie atrakcyjnych ofert pracy. Posiadający sporą wiedzę ogólną i techniczną uczniowie technikum, pragnący podjąć pracę zawodową, są zachęcani do zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez kursy spawania i obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, kursy dotyczące  uprawnień energetycznych (dla elektryków), obsługi wózków widłowych. Im więcej kwalifikacji absolwent posiada tym większe będzie miał szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy. 

 KLASY SPORTOWE I TRADYCJE SPORTOWE W TECHNIKUM

Oczekujemy też na kandydatów pragnących realizować swoje ambicje i fascynacje sportowe. Współpracując z od wielu lat z ostrowskimi klubami sportowymi oraz znanymi trenerami ZST-E prowadzi klasy sportowe z dyscyplinami: piłka ręczna, piłka nożna. Nauczycielami wychowania fizycznego w ZST-E są cenieni trenerzy, i swego czasu znani sportowcy.

Kandydaci do klas sportowych muszą przejść przez odpowiednie testy sprawdzające oraz poddać się badaniom medycznym. Uczniowie klas sportowych uczestniczą w wielu rozgrywkach i zawodach sportowych, osiągając na tym polu znaczące zespołowe i indywidualne sukcesy w skali regionu i kraju. Szkoła ma w dziedzinie szkolenia sportowego duże doświadczenie i wiele znaczących osiągnięć. Nasi uczniowie - piłkarze ręczni Klubu Piłki Ręcznej „Ostrovia” są wielokrotnymi mistrzami Polski w dwóch kategoriach wiekowych, a już jako absolwenci są piłkarzami liczących się zespołów sportowych w Polsce i Europie, członkami kadry narodowej. Wielu z naszych absolwentów studiuje często na Akademiach Wychowania Fizycznego. 

WSPÓŁPRACA Z ZAKŁADAMI PRACY 

Współpracujemy z kilkudziesięcioma zakładami pracy w zakresie szkolenia praktycznego naszych uczniów, miesięcznych praktyk zawodowych, pokazów i wycieczek przedmiotowych. Kontakt z prawdziwym procesem produkcyjnym i nowoczesnymi urządzeniami i maszynami jest dla uczniów bardzo ważny. Szkolenie i pokazy w zakładach rekompensuje oczywiste ograniczenia w szkoleniu praktycznym w warsztacie szkolnym. Ponad 70 firm współpracuje ze szkołą prowadząc przygotowanie zawodowe dla młodocianych pracowników. Niektórzy pracodawcy, myśląc o swoich przyszłych potrzebach kadrowych decydują się na bardzo ścisłą współpracę i podpisanie ze szkołą porozumień dotyczących fundowania stypendium dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy uczą się określonych zawodów. Ma to być wyraźna zachęta do podjęcia przez absolwenta gimnazjum nauki zawodu deficytowego na rynku pracy.

            Delphi      ue logo2                  
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU | 2014

  Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgode na ich wykorzystanie.