Komunikat

Komunikat w sprawie przedłużenia ograniczeń w edukacji

Minister Edukacji i Nauki podpisał 8 kwietnia 2021 r. rozporządzenie zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z treści tego dokumentu wynika, że do 18 kwietnia 2021 roku zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek. Tak jak dotychczas ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

  1. W związku z tym zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu, które dotychczas planowo realizowane były w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU będą realizowane w formie zdalnej do 18 kwietnia.
  2. Do 18 kwietnia młodociani pracownicy z branżowej szkoły I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty (…) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy”.

Marek Wojtasz

Dyrektor ZST-E CKU