Blacharz
samochodowy

(symbol cyfrowy 721306)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy będzie być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
Blacharz samochodowy posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania, instalowania, pasowania różnych elementów karoserii z blachy, związanych z wyposażeniem i remontem samochodów. Blacharz potrafi trasować, ciąć, zaginać, kształtować, zwijać, usztywniać blachę z różnych metali i łączyć poszczególne elementy poprzez lutowanie, spawanie, na zakład i nity. Potrafi także posługiwać się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz maszynami do obróbki blachy. Blacharz samochodowy potrafi także wykonywać czynności dokumentacyjne związane z przyjmowaniem do naprawy, sprawdzać jakość wykonanych prac oraz rozliczać koszty usługowo-naprawcze.

Jest to zawód poszukiwany na rynku pracy w związku z ciągłym rozwojem motoryzacji. Praca zawodowa – w wielu zakładach usługowych i punktach serwisowych.
Zajęcia praktyczne uczeń może realizować wyłącznie u pracodawcy jako młodociany pracownik. Kwestie wynagrodzenia, czasu pracy i urlopu przez okres trwania umowy o przygotowaniu zawodowym reguluje Kodeks Pracy a nie prawo oświatowe.

Po zakończeniu umowy o przygotowaniu zawodowym pracodawca kieruje ucznia na egzamin czeladniczy w cechu rzemiosł. Blacharz samochodowy po nabyciu doświadczenia może zdobyć tytuł mistrza w swoim zawodzie w cechu rzemiosł poprzez ukończenie dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zdanie egzaminu mistrzowskiego. Absolwent szkoły branżowej I. stopnia z tytułem blacharza może zdobywać pokrewne zawody, np. uprawnienia spawacza, lub zawód lakiernika poprzez kurs kwalifikacji zawodowych i zdanie egzaminu, aby prowadzić zakład blacharsko-lakierniczy.

Skip to content