VII Edycja Funduszu TECHNO-GRANT

Chcesz zrealizować swoje techniczne marzenie? Od 15 listopada można składać wnioski o dofinansowanie w ramach siódmej edycji „TECHNO – GRANT” – ów. Celem Funduszu „TECHNO-GRANT” jest wsparcie uczniów powiatowych publicznych szkół ponadpodstawowych, w realizacji ich pomysłów technicznych a także uzyskanie innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz umożliwienie im zaprezentowania realizacji tych pomysłów pracodawcom. Fundusz „TECHNO-GRANT ma na celu rozwijanie wśród uczniów kreatywności i innowacyjności. Uczniowie będą mogli składać wnioski w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku. Komisje szkolne będą rekomendowały dyrektorom maksymalnie 3 wnioski w każdej z 3 ustanowionych kategorii określonych w regulaminie. Dyrektorzy szkół do 23 grudnia zaakceptowane przez siebie wnioski składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp.

Uczniowie mogą ubiegać się środki finansowe na projekty badawcze, konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne, realizację pomysłów technicznych, prace użytkowe, itp. w zakresie: elektroniki, elektroenergetyki, energetyki odnawialnej, technologii chłodniczej i klimatyzacji, technologii pomiarowych, informatyki, automatyki, robotyki, mechatroniki, ochrony środowiska, zagadnień z zakresu recyklingu, nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego, zagadnień z zakresu techniki rolniczej, szeroko pojętych zagadnień techniki, wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej, zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji, organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie, zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej, budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, telekomunikacji, geodezji i kartografii, transportu, technologii chemicznej, technologii drewna, architektury, ogrodnictwa.

Grafika ilustrująca pobranie pliku w formacie pdf

REGULAMIN FUNDUSZU „TECHNIO-GRANT

Pełna treść regulaminu funduszu Techno-Grant w załączniku oraz na stronie Powiatu Ostrowskiego w zakładce „Ogłoszenia”.

UBEZPIECZENIE NW UCZNIÓW

Szanowni Rodzice

za pomocą poniższego linku można zawrzeć ubezpieczenie typu NW uczniów szkół dla młodzieży ZST-E CKU. Osoby, które zawrą ubezpieczenie za pomocą linku proszone są o niewypełnianie papierowych deklaracji rozdawanych przez wychowawców.
Link poniżej

https://ubestrefa.pl/oferta/ZSTED22

 

O nauce jazdy pojazdami uczniów zawodów motoryzacyjnych

Uczniowie ZSTE CKU kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy są przygotowywani do kierowania pojazdem silnikowym w taki sposób, jak do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii -zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. W planie nauczania mają jako przedmiot teoretyczny prawo o ruchu drogowym. Następnie nauka wyżej wymienionych zawodów motoryzacyjnych obejmuje praktyczna naukę jazdy pojazdem w zakresie kategorii B lub A2 – w przypadku nauki zawodu mechanik motocyklowy. Nauka odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Zajęcia te jako realizacja odrębnego przedmiotu są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenianiu. Tylko jako uczniowie mogą odbywać szkolenie nie mając jeszcze ukończonych 18 lat. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia – szkół prowadzących kształcenie w wyżej wymienionych zawodach motoryzacyjnych zwalnia z realizacji nauki prowadzenia pojazdu takiego ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B lub A2 w przypadku mechanika motocyklowego). W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się̨ „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę̨ wydania uprawnienia (§ 5 ust. 2 tegoż rozporządzenia). Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z nauki jazdy samochodem / motocyklem wyłącznie w przypadku wskazanym w § 5 rozporządzenia, czyli jeśli uczeń posiada obecnie prawo jazdy określonej kategorii, o której mowa jest w podstawach programowych. Zwolnienie nie jest możliwe w żadnym innym przypadku.

Zatem jeśli uczeń będąc w najwyższej klasie danej szkoły nie zrealizował indywidualnych szkolnych zajęć nauki jazdy odpowiednio samochodem lub motocyklem do dnia ostatniej klasyfikacji i nie przedłożył prawa jazdy kat. B lub A2 (w przypadku mechanika motocyklowego) i dyrektor do tego czasu nie zwolnił go z nauki tego przedmiotu, to nie ma podstaw prawnych do tego, aby stwierdzić, że ukończył szkołę. 

Jak z tymi zaświadczeniami?

Wyjaśniamy, o co chodzi z zaświadczeniami lekarskimi.

Żeby wyjaśnić sprawę zaświadczeń musimy wrócić do momentu zapisów kandydatów do klas pierwszych.

    • Kandydaci do branżowej szkoły oraz technikum muszą po wizycie u lekarza medycyny pracy wskazanego przez szkołę dostarczyć do szkoły zaświadczenia o braku przeciwskazań do nauki określonego zawodu.
    • Ponadto kandydaci do nauki zawodów motoryzacyjnych (mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, technik pojazdów samochodowych) na podstawie skierowania wydanego przez szkołę muszą poddać się odrębnemu badaniu i otrzymać od wskazanego lekarza medycyny pracy odrębne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pojazdem. Posiadanie tego właśnie zaświadczenia pozwala na dopuszczenie ucznia do praktycznej nauki jazdy pojazdem oraz ubiegania się o utworzenie profilu kandydata na kierowców PKK w wydzielę komunikacji. W takim zaświadczeniu wydanym kandydatom do szkoły w związku z nauką jazdy lekarz używa specyficznego formularza i powołuje się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1659) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.).

Podkreślamy, że kandydat do szkoły powinien uzyskać dwa zaświadczenia o braku przeciwskazań do na nauki zawodu i o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami na dwóch różnych drukach! To drugie zaświadczenie wypisuje się na specjalnym formularzu z powołaniem się na art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Natomiast po ukończeniu szkolenia z nauki jazdy uczeń może podejść do egzaminu na prawo jazdy. Gdy zda i będzie chciał ubiegać się w wydziale komunikacji o wyrobienie dokumentu prawa jazdy musi poddać się ponownemu badaniu, tym razem płatnemu. Efektem tego badania będzie zaświadczenie, w którym lekarz medycyny pracy zaświadczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania określonymi pojazdami powołując się na art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.). 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r.

Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się wg następującego porządku:

  • o godzinie 9.00 uczniowie klas  II, III i IV technikum oraz II i III Branżowej Szkoły I Stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych o godzinie w wyznaczonych niżej salach:
Klasa Wychowawca/opiekun sala
B2a mgr J. Nagel 20
B2b mgr E. Tomaszewska  (w zast.

A. Kędzierska-Cybułka)

28
B2c mgr A. Kubiak 24
B3a mgr Maria Matuszczak 40
B3b mgr B. Michalska-Krawczyk 30
B3c mgr inż. R. Stasiak 14
B3d mgr G. Sznajder 44
T2a mgr M. Piotrowska 36
T2b mgr M. Kosińska – Puchalska 52
T3a mgr I. Adamek 11
T3b mgr J. Kuna 34
TP4a mgr inż. D. Walczak PCH
TP4b mgr B. Sibińska 10
TG4a mgr R. Stempniak 15
TG4b mgr M. Wołowicz 37

 

  • o godzinie 10.15 uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych w wyznaczonych niżej salach. Klasowe listy uczniów wywieszone zostaną przy wejściu do szkoły.
Klasa Wychowawca/opiekun sala
B1a mgr G. Puchalski 10
B1b mgr M. Waliszewska 11
B1c mgr inż. M. Matuszczak 49
B1d mgr K. Działoszyńska 15
B1e mgr inż. A. Ampuła 46
T1a inż. Ł. Kanarkowski 31
T1b mgr I. Pietrzykowska 48
T1c mgr W. Trzcielińska 14
T1d mgr K. Sadowski 17

 

Pierwsze zajęcia w szkole dla dorosłych odbędą się 3 i 4 września 2022 r. od godziny 8.00.