O nauce jazdy pojazdami uczniów zawodów motoryzacyjnych

Uczniowie ZSTE CKU kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy są przygotowywani do kierowania pojazdem silnikowym w taki sposób, jak do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii -zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. W planie nauczania mają jako przedmiot teoretyczny prawo o ruchu drogowym. Następnie nauka wyżej wymienionych zawodów motoryzacyjnych obejmuje praktyczna naukę jazdy pojazdem w zakresie kategorii B lub A2 – w przypadku nauki zawodu mechanik motocyklowy. Nauka odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Zajęcia te jako realizacja odrębnego przedmiotu są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenianiu. Tylko jako uczniowie mogą odbywać szkolenie nie mając jeszcze ukończonych 18 lat. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia – szkół prowadzących kształcenie w wyżej wymienionych zawodach motoryzacyjnych zwalnia z realizacji nauki prowadzenia pojazdu takiego ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B lub A2 w przypadku mechanika motocyklowego). W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się̨ „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę̨ wydania uprawnienia (§ 5 ust. 2 tegoż rozporządzenia). Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z nauki jazdy samochodem / motocyklem wyłącznie w przypadku wskazanym w § 5 rozporządzenia, czyli jeśli uczeń posiada obecnie prawo jazdy określonej kategorii, o której mowa jest w podstawach programowych. Zwolnienie nie jest możliwe w żadnym innym przypadku.

Zatem jeśli uczeń będąc w najwyższej klasie danej szkoły nie zrealizował indywidualnych szkolnych zajęć nauki jazdy odpowiednio samochodem lub motocyklem do dnia ostatniej klasyfikacji i nie przedłożył prawa jazdy kat. B lub A2 (w przypadku mechanika motocyklowego) i dyrektor do tego czasu nie zwolnił go z nauki tego przedmiotu, to nie ma podstaw prawnych do tego, aby stwierdzić, że ukończył szkołę. 

Jak z tymi zaświadczeniami?

Wyjaśniamy, o co chodzi z zaświadczeniami lekarskimi.

Żeby wyjaśnić sprawę zaświadczeń musimy wrócić do momentu zapisów kandydatów do klas pierwszych.

  • Kandydaci do branżowej szkoły oraz technikum muszą po wizycie u lekarza medycyny pracy wskazanego przez szkołę dostarczyć do szkoły zaświadczenia o braku przeciwskazań do nauki określonego zawodu.
  • Ponadto kandydaci do nauki zawodów motoryzacyjnych (mechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, technik pojazdów samochodowych) na podstawie skierowania wydanego przez szkołę muszą poddać się odrębnemu badaniu i otrzymać od wskazanego lekarza medycyny pracy odrębne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pojazdem. Posiadanie tego właśnie zaświadczenia pozwala na dopuszczenie ucznia do praktycznej nauki jazdy pojazdem oraz ubiegania się o utworzenie profilu kandydata na kierowców PKK w wydzielę komunikacji. W takim zaświadczeniu wydanym kandydatom do szkoły w związku z nauką jazdy lekarz używa specyficznego formularza i powołuje się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019r., poz. 1659) w związku z art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.).

Podkreślamy, że kandydat do szkoły powinien uzyskać dwa zaświadczenia o braku przeciwskazań do na nauki zawodu i o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami na dwóch różnych drukach! To drugie zaświadczenie wypisuje się na specjalnym formularzu z powołaniem się na art. 75 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

Natomiast po ukończeniu szkolenia z nauki jazdy uczeń może podejść do egzaminu na prawo jazdy. Gdy zda i będzie chciał ubiegać się w wydziale komunikacji o wyrobienie dokumentu prawa jazdy musi poddać się ponownemu badaniu, tym razem płatnemu. Efektem tego badania będzie zaświadczenie, w którym lekarz medycyny pracy zaświadczy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania określonymi pojazdami powołując się na art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.). 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września 2022 r.

Spotkania wychowawców z uczniami odbędą się wg następującego porządku:

 • o godzinie 9.00 uczniowie klas  II, III i IV technikum oraz II i III Branżowej Szkoły I Stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych o godzinie w wyznaczonych niżej salach:
Klasa Wychowawca/opiekun sala
B2a mgr J. Nagel 20
B2b mgr E. Tomaszewska  (w zast.

A. Kędzierska-Cybułka)

28
B2c mgr A. Kubiak 24
B3a mgr Maria Matuszczak 40
B3b mgr B. Michalska-Krawczyk 30
B3c mgr inż. R. Stasiak 14
B3d mgr G. Sznajder 44
T2a mgr M. Piotrowska 36
T2b mgr M. Kosińska – Puchalska 52
T3a mgr I. Adamek 11
T3b mgr J. Kuna 34
TP4a mgr inż. D. Walczak PCH
TP4b mgr B. Sibińska 10
TG4a mgr R. Stempniak 15
TG4b mgr M. Wołowicz 37

 

 • o godzinie 10.15 uczniowie klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia spotykają się z wychowawcami i opiekunami zajęć praktycznych w wyznaczonych niżej salach. Klasowe listy uczniów wywieszone zostaną przy wejściu do szkoły.
Klasa Wychowawca/opiekun sala
B1a mgr G. Puchalski 10
B1b mgr M. Waliszewska 11
B1c mgr inż. M. Matuszczak 49
B1d mgr K. Działoszyńska 15
B1e mgr inż. A. Ampuła 46
T1a inż. Ł. Kanarkowski 31
T1b mgr I. Pietrzykowska 48
T1c mgr W. Trzcielińska 14
T1d mgr K. Sadowski 17

 

Pierwsze zajęcia w szkole dla dorosłych odbędą się 3 i 4 września 2022 r. od godziny 8.00.

UWAGA! Wolne miejsca w klasach pierwszych!

 1. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w pierwszych klasach Technikum Nr 4 z nauką następujących zawodów:
   • Technik Spawalnictwa,
   • Technik Mechanik (Operator obrabiarek skrawających),
   • Technik Pojazdów Samochodowych.

2. Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4  z nauką zawodu

   • Mechanik Motocyklowy. Zajęcia praktyczne zapewniamy w Centrum Kształcenia Zawodowego ZSTE CKU.

W związku z zakończeniem rekrutacji elektronicznej podania o przyjęcie w formie pisemnej prosimy składać w sekretariacie uczniowskim.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 24 czerwca 2022 r. wg następującego porządku:

 • uczniowie klas I, II i III technikum oraz I i II branżowej szkoły I stopnia spotykają się z wychowawcami o godzinie 9.00 w wyznaczonych w harmonogramie salach (uczniowie nie uczestniczą w uroczystości zakończenia roku).
 • uczniowi z w/w klas, którzy otrzymują świadectwo z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy po spotkaniu z wychowawcą w klasie przychodzą do sali sportowej i uczestniczą o godzinie 9.30 w uroczystości zakończenia roku szkolnego (zajmują miejsca na krzesłach rozstawionych na dole),
 • uczniowie klas III branżowej szkoły I stopnia przychodzą do szkoły na godzinę 9.30 i zajmują miejsca na widowni sali sportowej (z wyjątkiem uczniów nagrodzonych, którzy zajmują miejsca na krzesłach). Wręczanie świadectw absolwentom branżowej szkoły I stopnia przebiegało będzie następująco: uczniowie wywołanej klasy schodzą na parkiet, otrzymują świadectwo od dyrektora i następnie wychodzą z wychowawcą do wyznaczonej w harmonogramie sali:
Klasa Wychowawca/opiekun Godzina Sala
BP1a mgr J. Nagel 9.00 20
BP1b mgr E. Tomaszewska 9.00 28
BP1c mgr A. Kubiak 9.00 24
BP2a mgr Maria Matuszczak 9.00 40
BP2b mgr B. Michalska-Krawczyk 9.00 30
BP2c mgr inż. R. Stasiak 9.00 14
BP2d mgr G. Sznajder 9.00 44
BG3a inż. Ł. Kanarkowski 9.30 Hala/31
BG3b mgr inż. Mariusz Matuszczak 9.30 Hala/49
BG3c mgr inż. A. Ampuła 9.30 Hala/46
BG3d mgr G. Puchalski 9.30 Hala/26
BP3a mgr M. Waliszewska 9.30 Hala/9
BP3b mgr K. Działoszyńska 9.30 Hala/15
BP3c mgr K. Sadowski 9.30 Hala/17
BP3d mgr J. Szulc 9.30 Hala/48
TP1a mgr M. Piotrowska 9.00 36
TP1b mgr M. Kosińska-Puchalska 9.00 52
TP2a mgr I. Adamek 9.00 11
TP2b mgr J. Kuna 9.00 34
TG3a mgr R. Stempniak 9.00 37
TG3b mgr M. Wołowicz 9.00 10
TP3a mgr inż. D. Walczak 9.00 PCH
TP3b mgr B. Sibińska 9.00 4

Z przykrością zawiadamiamy…

Z ogromną przykrością powiadamiamy Wszystkich Państwa o odejściu Pana Sławomira Olszewskiego, wicedyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych.
Wielki apetyt na życie, na wszystkie jego smaki i kolory; wielka impulsywność połączona przecież z przeogromną pobłażliwością; wielka radość życia i niepospolite poczucie humoru. Nade wszystko jednak DOBROĆ i MIŁOŚĆ ŚWIATA.
To cechy niezwykłego Człowieka, który był szefem CKZ i Nauczycielem Naszej Szkoły. Zresztą nie tylko naszej.
Pedagog z powołania, miłośnik sportu, zapalony kibic i nieprzeciętny gawędziarz, który z dosłownie każdym potrafił znaleźć wspólny język. To pomagało mu zjednywać sobie uczniów, którzy dziś widzą w Nim ideał Nauczyciela.
Ta śmierć umniejsza nas wszystkich. Ta rana się nie zagoi.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i stoi