Doprecyzowanie informacji z komunikatu MEN

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do dnia 25 marca 2020 roku, informujemy, że:

1) uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizują w tym okresie przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach,

2) zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyżej wymienionym okresie dotyczy także słuchaczy liceum dla dorosłych.