Elektromechanik
pojazdów samochodowych

(symbol cyfrowy 741203)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia; czas nauki: trzy lata.

Absolwent szkoły branżowej I. stopnia z tytułem elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pojazdów samochodowych poprzez kontrolowanie stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych sterowanych elektrycznie lub elektronicznie, przeprowadzaniu regulacji i konserwacji oraz diagnozowanie usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu.

  2. Dokonywanie napraw lub wymiany zużytych, instalacji, układów elektrycznych i elektromechanicznych lub ich elementów.

Z uwagi na coraz większe zastosowanie technologii elektronicznej oraz siłowników i silników elektrycznych w pojazdach samochodowych oraz popularyzację pojazdów zasilanych elektrycznie zapotrzebowanie na usługi kompetentnego elektromechanika samochodowego wciąż rośnie.

Praca wykonywana jest głównie w halach, warsztatach naprawczych i stacjach obsługi, w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach serwisowych, pogotowiu technicznym – w halach bądź warsztatach wyposażonych w odpowiednią wentylację i uzbrojenie techniczne (podnośniki, dźwigniki, itp.).

Zajęcia praktyczne zapewnia szkoła w szkolnych pracowniach i warsztatach. Uczeń może także odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawcy przez 36 miesięcy, ale wówczas jego czas pracy, urlopu, warunki pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe.

Uczeń ze szkolnymi zajęciami praktycznymi przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkole, a będąc po przygotowaniu zawodowym u pracodawcy jest przez niego kierowany na egzamin czeladniczy.

Absolwent szkoły branżowej I. stopnia z tytułem elektromechanik pojazdów samochodowych może zdobyć tytuł TECHNIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH poprzez

1) ukończenie szkoły branżowej II. stopnia i zdanie egzaminów zawodowych

2) ukończenie dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i kursów kwalifikacyjnych i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Awans absolwenta pracującego w rzemiośle w swoim zawodzie może polegać na zdobyciu tytułu MISTRZA w zawodzie poprzez ukończenie dwuletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i zdanie egzaminu mistrzowskiego w cechu rzemiosł.

Skip to content