Elektromechanik

(symbol cyfrowy 741201)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Elektromechanik często jest niesłusznie mylony z odrębnym zawodem o nazwie „elektromechanik pojazdów samochodowych”, kompetencyjnie zbliżony jest bardziej do zawodu elektryk. Absolwent szkoły branżowej I. stopnia z tytułem elektromechanik jest przygotowany do montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektromechanik potrafi montować i uruchamiać różne maszyny i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej i zgodnie z normami technicznymi. Elektromechanik ocenia także stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie specjalistycznych pomiarów elektrycznych. Dokonuje konserwacji lub napraw takich urządzeń. Montuje również układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej i zgodnie z normami. Sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych.

Z punktu widzenia danych urzędów pracy zarówno elektromechanik jak i elektryk należą do tak zwanych zawodów zrównoważonych lub deficytowych, co oznacza że wykonawcy tych zawodów znajdują z łatwością zatrudnienie na rynku pracy.

Z uwagi na powszechność stosowania maszyn i urządzeń elektrycznych elektromechanik pracuje niemal we wszystkich branżach usług i przemysłu. Elektromechanik może się specjalizować w zakresie montażu, naprawy, konserwacji urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wykonywania szaf sterowniczych, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz elektromechanicznych, elektrycznych przyrządów pomiarowych, reklam świetlnych oraz podzespołów elektrycznych lotniczych, okrętowych itd.

Zajęcia praktyczne uczeń odbywa w szkolnych pracowniach zawodowych i w czerwcu ostatniego roku nauki zdaje egzamin zawodowy teoretyczny i praktyczny w szkole. Uczeń szkoły może także wybrać 36-miesięczne przygotowanie zawodowe, po podpisaniu umowy, w zakładzie pracy, jako pracownik młodociany. Wówczas czas pracy, urlopu, wynagrodzenia, warunków pracy reguluje kodeks pracy i rozporządzenie o przygotowaniu zawodowym, a nie prawo oświatowe. Dopiero po odbyciu 36-miesięcznego przygotowania zawodowego pracodawca kieruje na egzamin czeladniczy.

Chcąc awansować zawodowo elektromechanik może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ELEKTRYK, poprzez kurs i egzaminem zawodowy. Aby uzyskać tytuł TECHNIK ELEKTRYK elektromechanik może:

1) ukończyć szkołę branżową II. stopnia i przystąpić do egzaminów zawodowych,

lub

2) ukończyć dwuletnie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych i po dwóch kursach przystąpić do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Czeladnicy po dwóch latach pracy w zawodzie w zakładzie rzemieślniczym i ukończeniu dwuletniego liceum dla dorosłych mogą przystąpić do egzaminu mistrzowskiego.

Skip to content