Elektryk

(symbol cyfrowy 741103)
Zawód kształcony w szkole branżowej I. stopnia.

Czas nauki: 3 lata

Jest to zawód ceniony na rynku pracy, ponieważ typowe dla tej profesji czynności zawodowe są niezbędne we wszystkich dziedzinach gospodarki. Elektryk zna zagadnienia elektrotechniki oraz podstawy elektroniki. Elektryk zna technologie i zasady konstrukcji, montażu maszyn elektrycznych, a także instalacji elektrycznych oraz ich obsługi, eksploatacji i naprawy (w gospodarstwie domowym, budownictwie, energetyce, transporcie, zakładach przemysłowych, w różnych gałęziach przemysłu). Dokonuje pomiarów elektrycznych związanych ze skutecznością i bezpieczeństwem użytkowania instalacji, maszyn, urządzeń oraz ich zabezpieczeń. Potrafi także zaplanować swoje prace i rozliczyć koszty usługowo- naprawcze.

Elektryk specjalizuje się najczęściej w określonej wąskiej dziedzinie, np. instalatorstwie, produkcji, sterowaniu, naprawie maszyn elektrycznych (prądnice, silniki, transformatory, falowniki), montażu lub naprawie elektronarzędzi, montażu lub naprawie urządzeń gospodarstwa domowego, różnych czynnościach związanych z elektroenergetyką, (wytwarzanie, przesyłanie energii elektrycznej), w instalowaniu, sterowaniu urządzeń i instalacji specjalistycznych np. urządzeń oświetlających, chłodniczych i klimatyzacyjnych).

Jeszcze w czasie nauki w szkole uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Kompetencje zawodowe elektryk może podnosić poprzez kursy specjalistyczne, np. kurs G1 przeznaczony dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną, kurs G2 przeznaczony dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do i powyżej 1 kV, zespołami prądotwórczymi, urządzenia elektrotermicznymi, urządzeniami do elektrolizy, elektrycznymi urządzeniami w wykonaniu przeciwwybuchowym, siecią trakcyjną, oświetleniem ulicznym.

W celu zdobycia tytułu TECHNIK ELEKTRYK absolwent szkoły branżowej I. stopnia ma dwie drogi:

1) musi ukończyć dwuletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych i odbyć kurs kwalifikacji zawodowych oraz zdać egzamin potwierdzający dodatkową kwalifikację zawodową prowadzącą do zawodu TECHNIK ELEKTRYK.

2) ukończyć szkołę branżową II. stopnia i zdać egzamin potwierdzający dodatkową kwalifikację zawodową prowadzącą do zawodu TECHNIK ELEKTRYK.

Skip to content