historia

Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego powstał w 2002 roku w wyniku połączenia dwóch dużych szkół ostrowskich. Czujemy się dziedzicami wartości i tradycji obu tych szkół. Dlatego winniśmy przypomnieć historię i losy tych instytucji oraz ludzi współtworzących kształcenie zawodowe w Ostrowie Wielkopolskim. 

Siedziba Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 od 1947 do 2002 roku

Historia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

W 1886 roku w Ostrowie Wielkopolskim została założona szkoła o nazwie Staatliche Forbildungschule, oczywiście z niemieckimi nauczycielami. Po odzyskaniu niepodległości, w 1921 roku powstała polska Publiczna Szkoła Zawodowa Dokształcająca, która miała charakter placówki kształcącej w trybie wieczorowym ( zajęcia odbywały się w godz. 15.00- 20.00 ), w oddziałach o specjalnościach: drzewnym, spożywczym, usług osobistych, poligraficznych oraz budowlanych. W okresie okupacji hitlerowskiej w oparciu o bazę przedwojennej szkoły stworzona została szkoła dla Niemców pod nazwą Staatliche Berufsschule fur Kreis Ostrowo. Mieściła się ona w budynku Gimnazjum Kupieckiego przy ul. Partyzanckiej. W tym okresie zaginęła wcześniejsza dokumentacja szkoły oraz zasoby biblioteki szkolnej.

Po wojnie misję zorganizowania Publicznej Szkoły Zawodowej powierzono panu Adolfowi Koźbiałowi. Naukę rozpoczęto we wrześniu 1945 roku. Szkoła posiadała wówczas 9 klas w dwóch działach: metalowym oraz mieszanym. Grono nauczycielskie liczyło 16 nauczycieli. Zajęcia odbywały się w trybie popołudniowym i wieczorowym, w budynku Szkoły Publicznej im. E. Estkowskiego. W roku szkolnym 1947/1948 w wyniku usilnych starań dyrektora Koźbiała Rada Miejska Ostrowa przyznała szkole na okres przejściowy budynek przy ul. Wolności 29 (obecnie Powiatowy Urząd Pracy). Szkoła liczyła wówczas 17 klas oraz 408 uczniów. W 1949 roku uchwałą Zarządu Miejskiego oddano szkole pomieszczenia w gmachu byłych koszar  przy  ul. Wolności 10. Przez te wszystkie lata zwiększyła się liczba klas i uczniów, powiększyło się grono pedagogiczne, zmieniły się też kierunki kształcenia. Rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, najpierw w piwnicach szkoły, a później, w 1950 roku w

Od 1 sierpnia 1954 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W roku szkolnym 1957/1958 otwarto nową specjalność: betoniarz-zbrojarz. Nabór do klas pierwszych przedstawiał się następująco: betoniarz-zbrojarz: 30 uczniów, elektromonter:34,  ślusarz i tokarz: po 35. Ponadto powstała klasa  zdemobilizowanych oficerów ( 35 słuchaczy). W trybie popołudniowym kształciły się dwie klasy dla pracujących. W szkole działała Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki, koło PCK, koła zainteresowań: plastyczne, recytatorskie, techniczne, elektryczne. Od 1 września 1957 roku rozpoczęło też działalność Technikum Mechaniczne dla Pracujących.   
W 1962 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 29 kwietnia 1964 roku. 
W kolejnym roku szkolnym, 1964/1965 wysiłkiem wszystkich pracowników i uczniów wybudowano obok kolejny budynek warsztatów szkolnych, które zatrudniały 35 pracowników, a ich kierownikiem był mgr inż. Stanisław Skuła. 
Od 1 września 1968 roku rozpoczęło działalność młodzieżowe Technikum Mechaniczno-Elektryczne. W roku szkolnym 1969/1970 oferowano następujące kierunki kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa: elektromechanik i elektromonter, tokarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, betoniarz-zbrojarz; Technikum Mechaniczno – Elektryczne młodzieżowe: elektromechanika ogólna; Technikum dla Pracujących: elektroenergetyka, obróbka skrawaniem. Rok szkolny 1971/72 przyniósł otwarcie Liceum Zawodowego. W 1975 roku powołano do życia Zespół Szkół Zawodowych Nr 1. Kierownictwo nad warsztatami szkolnymi od 1 grudnia 1970 roku objął mgr inż. Kazimierz Skórzyński, a następnie mgr Zbigniew Jurdziński. Od 1 listopada 1990 roku kierownikiem warsztatów szkolnych był mgr Zdzisław Urbaniak. 05 marca 1996 roku na terenie warsztatów  szkolnych została otwarta nowoczesna Stacja Kontroli Pojazdów, która funkcjonowała jako gospodarstwo pomocnicze. Z dochodów stacji utrzymywano działalność warsztatów szkolnych. 

Kadra kierownicza szkoły w latach 1945- 2002


1945-1953     
mgr Adolf Koźbiał – dyrektor
1953-1970     
mgr Seweryn Szyszka – dyrektor
mgr inż. Józef Kotas – wicedyrektor
1970-1984    
inż. Stanisław Jędrzejczak – dyrektor
mgr inż.  Józef Kotas – wicedyrektor 
mgr Izabela Chlebowska – wicedyrektor
1984-1990    
mgr inż. Józef Kotas – dyrektor
mgr inż. Kazimierz Skórzyński – wicedyrektor
mgr Elżbieta Kaźmierska- Jędras – wicedyrektor
1990-1999    
mgr inż. Kazimierz Skórzyński – dyrektor
mgr Jan Walkowiak – wicedyrektor
mgr Elżbieta Kaźmierska – Jędras – wicedyrektor
1999-2002     
mgr inż. Paweł Siwak – dyrektor
mgr inż. Włodzimierz Jarosz – wicedyrektor

Główni księgowi

Władysław Stencel 1951-1970
Janina Działyńska 1970-1982
Renata Parsiegel 1982-2002

Kierownictwo Warsztatów Szkolnych przy ul. Wolności 10

1970 – 1979
mgr inż. Kazimierz Skórzyński – kierownik
inż. Tadeusz Psikus – zastępca
Stanisław Duda – zastępca
1979 – 1984
mgr Zbigniew Jurdziński – kierownik
inż. Tadeusz Psikus – zastępca
mgr Jan Walkowiak – zastępca
1984 – 1990
Tadeusz Psikus – kierownik
Czesław Ilczak -zastępca 1984-1985
mgr Zdzisław Urbaniak – zastępca
mgr inż. Paweł Siwak – zastępca
1990 – 2002
mgr Zdzisław Urbaniak – kierownik
mgr inż. Paweł Siwak – zastępca do 1999
mgr inż. Leszek Popiel- zastępca 2001-2002

Historia Zespołu Szkół Transportowych

1 września 1959 roku, na podstawie decyzji Ministra Oświaty rozpoczęła w Ostrowie Wielkopolskim działalność Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Pierwszą siedzibą placówki były budynki Technikum Kolejowego przy ulicy Wolności, a funkcję dyrektora pełniła mgr inż. Maria Lorych-Banaszkiewicz.
W roku 1962 progi szkoły opuścili jej pierwsi absolwenci, a szkoła uzyskała samodzielność organizacyjną i otrzymała jako swoją siedzibę baraki przy ulicy Wrocławskiej. Jej dyrektorem został mgr  inż. Henryk Janiszewski.
W związku z rozwojem i potrzebami ZNTK liczba chętnych do nauki w szkole zaczęła wzrastać i istniejące baraki przestały wystarczać. Rozpoczęto starania o budowę nowej siedziby.

W dniu 7 września 1972 roku dokonano wmurowania aktu erekcyjnego nowego budynku szkoły przy ulicy Kantaka. 3 września 1973 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku budynku dydaktycznego i administracyjnego. Funkcję dyrektora nowej placówki objął mgr Stanisław Chudy. Zajęcia praktyczne uczniowie realizowali w warsztatach szkolnych mieszczących się na ulicy Wrocławskiej na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. W ramach placówki działały Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum Zawodowe dla Pracującychi Średnie Studium Zawodowe. W związku z tym szkoła otrzymała nową nazwę Technikum Zawodowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich. Kolejnym etapem rozwoju szkoły było utworzenie w 1978 roku młodzieżowego Technikum Zawodowego, w którym kształcono mechaników o specjalności obróbka skrawaniem. Od 1 września 1978 roku przemianowano szkołę na Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim. Przez ten okres funkcjonowania szkoła współpracowała również ze stacją PKP i lokomotywownią w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie kształcili się nasi uczniowie w zawodach związanych z kolejnictwem, specyficznych dla tych zakładów. Z ramienia tych zakładów opiekę nad uczniami sprawowali m.in. Bożena Kyciak, Roman Hałas, Ryszard Masłowski. W wyniku kolejnych przekształceń od 1 września 1993 roku szkoła rozpoczęła działalność jako Zespół Szkół Transportowych Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. W połowie lat dziewięćdziesiątych z funduszy tegoż ministerstwa zrealizowano częściową modernizację budynku szkolnego i hali sportowej. Budynek zyskał nową stolarkę okienną, co zdecydowanie poprawiło komfort pracy. W hali sportowej poprawiono konstrukcję dachu. W sytuacji kryzysu, kłopotów przedsiębiorstwa ZNTK, spadku zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe związane z kolejnictwem dyrektor Mieczysław Mazurek postawił na przebranżowienie szkoły i uzyskał zgodę na kształcenie w takich kierunkach jak: mechanik pojazdów samochodowych i technik mechanik ze specjalnością obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. W związku z wprowadzeniem nowego kierunku kształcenia podjęto trud rozbudowy i adaptacji budynku pomocniczego, który przekształcono w szkolny warsztat samochodowy i wyposażono go w odpowiednie pomoce dydaktyczne. W 1994 roku zakład ZNTTK, który był dotąd zarządcą terenu szkoły i budynków przy ulicy Kantaka, przekazał ten majątek na rzecz skarbu państwa. Urząd Rejonowy w Ostrowie oddał go następnie w trwały zarząd szkole. W 1999 roku organem prowadzącym szkołę stał się Powiat Ostrowski. W takim kształcie szkoła działała do roku 2002.

W tym okresie szkołą kierowali następujący dyrektorzy:

1959-1962
mgr inż. Maria Lorych – Banaszkiewicz – dyrektor
1962-1972
mgr inż. Henryk Janiszewski – dyrektor
mgr Jan Peroutka – wicedyrektor
1973-1992
mgr Stanisław Chudy – dyrektor
mgr Jan Peroutka – wicedyrektor do 1974
mgr Tadeusz Mielicki – 1974 – 1989 – wicedyrektor
inż. Andrzej Pawlicki  (od 1975) – wicedyrektor
mgr inż. Mieczysław Mazurek (1991-1992) – wicedyrektor.
1992-2002 
mgr inż. Mieczysław Mazurek – dyrektor
inż. Andrzej Pawlicki – wicedyrektor
Jan Kalina – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno – administracyjnych 1994-1999,a od 1999r. – kierownik gospodarczy  
główna księgowa (1994-2001)  Maria Piechocka

Kadra kierownicza warsztatów szkolnych przy ul. Wrocławskiej (ZNTK)

1959-1975
Stanisław Oszczęda – kierownik
Jan Grzelak – zastępca kierownika
1975 – 1980
inż. Edward Stępień – kierownik
inż. Edmund Tasarek – zastępca  (od 1976)
1980 – 1985
inż. Marian Kmiecik – kierownik
inż. Edmund Tasarek – zastępca
1985 – 1993
mgr inż. Józef Bis – kierownik
mgr inż. Jan Norski –  zastępca
1994 – 1996
mgr inż. Jan Norski – kierownik
1996 – 1997
inż. Tomasz Wojciechowski – kierownik
1997 – 1998
mgr inż. Leszek Popiel – kierownik
mgr inż. Tomasz Wojciechowski  – zastępca
1998 – 2001
Jerzy Faralisz – zastępca (warsztat samochodowy ul. Kantaka)

Zespół Szkół Transportowych - Eketrycznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W związku z reorganizacją szkolnictwa zawodowego z inicjatywy Zarządu Powiatu Ostrowskiego w roku 2002 doszło do połączenia dwóch szkół Zespołu Szkół Transportowych i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Przy nowym zespole szkół powołano jednocześnie dodatkową instytucję – Centrum Kształcenia Ustawicznego, tym samym wyznaczając nowe zadania polegające na prowadzeniu pozaszkolnych form kształcenia dorosłych. Podstawą do przekształcenia szkół oraz powołania nowej jednostki oświatowej była Uchwała Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXX/250/2002 z dnia 14 lutego oraz Nr XXXI/259/2002 z dnia 26 lutego 2002 roku.  Dało to początek działalności Zespołu Szkół Transportowo -Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Siedzibą szkoły stały się budynki szkolne przy ulicy Kantaka 6. Szkoła przejęła także po ZSZ nr 1 warsztaty szkolne przy ul. Wolności 10 wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz małą salą gimnastyczną przy ul. Wojska Polskiego. W wyniku konkursu powołano mgr inż. Mieczysław Mazurka jako pierwszego dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 2002 roku w ramach Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU zaczęły funkcjonować następujące szkoły: 

IV Liceum Profilowane, z profilem zawodowym zarządzanie informacją
Technikum Nr 4, z kształconymi zawodami: technik mechanik  i technik elektryk, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, kształcąca w zawodach : mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4, z kształconymi zawodami: technik mechanik  i technik elektryk.

Budynki szkolne, ul. Kantaka 6

Przez kolejne lata funkcjonowania szukano dla szkoły odpowiedniego miejsca na lokalnym rynku edukacyjnym i pozyskiwano na rzecz kształcenia zawodowego partnerów wśród przedsiębiorców. Przez wiele lat Warsztaty Szkolne ZSTE CKU współpracowały z przedsiębiorstwem PKS Ostrów Wielkopolski w zakresie organizacji motoryzacyjnych zajęć praktycznych. Od samego początku szkoła współpracuje z około 70 zakładami pracy, w których realizowane jest przygotowanie zawodowe  uczniów zasadniczej szkoły zawodowej oraz praktyki miesięczne uczniów technikum. W Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 4 w oparciu o analizy potrzeb konkretnych lokalnych pracodawców poszerzano ofertę kształcenia o zawody: ślusarz, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn do obróbki plastycznej metali, a także blacharz samochodowy. Ciekawym doświadczeniem była kilkuletnia (od 2007 do 2011 roku ) współpraca z przedsiębiorstwami „EKK Wagon” oraz „Kuźnia Ostrów” w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych i programu stypendialnego dla uczniów kształcących się w zawodach preferowanych przez te zakłady.

Modernizowano także ofertę kształcenia w technikum, wprowadzając w 2007 roku zawód technik pojazdów samochodowych, a w 2012 roku zawód technik energetyk. Wprowadzono także nowe specjalizacje w zawodzie technik mechanik (spawalnictwo, obróbkę metali, komputerowe wspomaganie projektowania). 
Kontynuując wieloletnie tradycje sportowe Zespołu Szkół Transportowych, w oparciu o współpracę z Klubem Piłki Ręcznej OSTROVIA i Towarzystwem Piłkarskim OSTROVIA, począwszy od roku od 2002 roku w Technikum Nr 4 prowadzono najpierw nieformalne, a następnie oficjalne klasy sportowe z dyscyplinami piłka ręczna i piłka nożna. Dobre szkolenie prowadzone przez znanych trenerów pracujących jako nauczyciele w ZSTE CKU, regionalne i ogólnokrajowe sukcesy sportowe szkoły i klubu sprawiały duże zainteresowanie. Do klas sportowych zapisywani bywali uczniowie nawet z innych województw. Absolwentami tych oddziałów są tak wybitni i znani sportowcy jak Krzysztof Lijewski, Robert Kieliba, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas. Mamy nadzieję, że po kilku latach przerwy w zainteresowaniu młodzieży gimnazjalnej tą formą szkolenia, klasy sportowe ponownie powrócą do ZST-E CKU.
Korzystając z wieloletnich tradycji obu połączonych szkół od 2002 roku systematycznie rozwijano także różne szkolne i pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Powoływano kolejne publiczne szkoły dla dorosłych. Obok funkcjonującego już Technikum Uzupełniającego Nr 4rozpoczęły działalność:.

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4 (akt powołania EK.4310.4/8/2004), 
II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( EK.4310.7-1/2007),
Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3 (EK.4310.4-1/2009);
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Nr 2 ( EK 4310.4-1/2010).

Tradycje szkolenia dorosłych na ul. Kantaka, bogata oferta edukacyjna, a także wprowadzona od 2009 roku zaoczna forma kształcenia sprawiły, że szkoły dla dorosłych ZSTE CKU zdobyły zainteresowanie na lokalnym rynku edukacyjnym. W roku szkolnym 2011/2012 kształcono najwięcej, bo 524 słuchaczy w 14 oddziałach. 
Od 2002 roku w  ZST-E CKU rozwijano także pozaszkolne formy kształcenia dorosłych. Od 2002 roku do czerwca 2008 funkcjonowała tuPaństwowa Komisja Egzaminacyjna dla Eksternistów, która dość szybko uzyskała uprawnienia w zakresie wszystkich typów szkół średnich dla dorosłych. Prowadzono także kursy przygotowujące do tych egzaminów. Działalność komisji oraz kursów przygotowawczych realizowano aż do zmiany prawa w tym zakresie i likwidacji tej ścieżki edukacji dla dorosłych, to znaczy do 2008 roku. Ogółem w wyniku zdania egzaminów eksternistycznych świadectwa ukończenia szkół średnich otrzymało 278 osób.

Warsztaty szkolne. Stacja kontroli pojazdów ZST-E CKU

W związku z istnieniem Centrum Kształcenia Ustawicznego jednostka wykonywała od 2005 roku do stycznia 2011  roku dodatkowe zadanie zlecone przez Kuratora Oświaty w Poznaniu w postaci organizacji dwa razy w każdym  roku egzaminów dojrzałości w starej formule egzaminacyjnej dla dorosłych absolwentów szkół średnich z ziemi kaliskiej. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego  rozwija swoją działalność szkoleniową dla dorosłych w formie kursów zawodowych, szkoleń branżowych i seminariów. Możliwości w tym zakresie zwiększyły się po poważnym doposażeniu bazy dydaktycznej i stworzeniu nowych pracowni zawodowych, a także modernizacji warsztatów szkolnych. Organizujemy kursy na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy oraz zakładów pracy, a także jako zadania zlecone przez inne ośrodki szkoleniowe. W 2012 roku wydano osobom dorosłym 263 zaświadczenia z uczestnictwa w takich pozaszkolnych formach edukacji zawodowej. 

Poważnym przedsięwzięciem organizacyjnym było dla jednostki przeprowadzenie w 2010 roku procesu likwidacji gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z nową Ustawą o finansach publicznych, i przejęcie obowiązków faktycznego i bezpośredniego zarządcy majątkiem warsztatów szkolnych. Po uregulowaniu wszystkich problemów prawnych oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, ponowne uruchomiono Stację Kontroli Pojazdów Samochodowych już pod szyldem ZST-E CKU. Tak jak przedtem, wypracowane w stacji kontroli dochody pozwalają utrzymać eksploatację wszystkich budynków warsztatów szkolnych, nie obciążając w ten sposób budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Modernizacja bazy dydaktycznej

Poziom kształcenia zawodowego w dużej mierze zależy od stanu bazy dydaktycznej i wyposażenia w pomoce dydaktyczne, które muszą dorównywać poziomem technologicznym współczesnym środkom produkcji. Toteż już od 2002 roku dyrekcja nowej szkoły podejmowała różne zabiegi zmierzające do modernizowania bazy dydaktycznej. Początkowo skromne środki własne oraz środki gromadzone przez radę rodziców pozwalały na odtwarzanie starzejących się klasopracowni oraz adaptację czterech pomieszczeń na cele edukacyjne. Starzejący się już budynek szkolny przy ulicy Kantaka wymagał podejmowania coraz większych działań remontowych. Od 2006 roku do 2010 trwał  rozłożony na etapy roczne – finansowany z różnych źródeł – remont dachów budynku szkolnego, pawilonu administracyjnego i hali sportowej. W roku 2008 przeprowadzono pierwszy etap remontu hali sportowej oraz remont piwnic pod budynkiem szkoły prowadzący do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a także adaptacji pomieszczeń piwnicznych na potrzeby pokoju socjalnego dla pracowników, pomieszczenia archiwum szkolnego, szatni i pomieszczenia do dydaktyki. W 2007 roku własnymi środkami, z wykorzystaniem pozyskanego materiału od przedsiębiorstwa Kuźnia Ostrów, powiększono parking przyszkolny o 300 m2, a w 2008 wykonano 60 metrów drogi wewnętrznej za budynkiem szkoły. 

Warsztaty szkolne. Pracownia pomiarów.

W ramach ogólnokrajowego programu rządowego „Bezpieczna szkoła” pozyskano w dwóch etapach, w 2007 i 2008 roku, środki finansowe na instalację monitoringu wizualnego w celu poprawienia bezpieczeństwa. Zainstalowano 16 kamer wewnętrznych i zewnętrznych z rejestratorem. 
Lata 2010- 2012 obfitowały w niezwykle poważne i spektakularne inwestycje. W 2010 roku na terenie zielonym, za budynkiem szkolnym powstał kompleks dwóch boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią (do piłki nożnej oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki) wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych i zapleczem sanitarnym. Inwestycja kosztowała 888.751,00 zł i była realizowana w ramach programu rządowego „Moje Boisko Orlik 2012”. Powstały w ten sposób kompleks sportowy okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest pełen ludzi od rana do godziny 22 niemal we wszystkie dni sezonu, od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Oczywiście realizowane są tam szkolne zajęcia sportowe. Doskonała lokalizacja boiska (w środku wielkiego osiedla mieszkaniowego) oraz odpowiednia działalność zatrudnionych animatorów sportu powodują, że od godzin popołudniowych do późnego wieczora boiska oblegane są przez młodzież z osiedla i zespoły sportowe. 

 Warsztat samochodowy, ul. Wojska Polskiego

W wyniku zrealizowanej w latach 2010-2011 termomodernizacji budynku szkoły oraz hali sportowej zdecydowanie poprawił się komfort cieplny, a także uroda szkoły. Ocieplono od zewnątrz ściany, strop piwniczny i dachy, wymieniono wszystkie drzwi zewnętrzne w budynkach oraz okna w hali sportowej, piwnicach budynku szkolnego i kilka na górnych kondygnacjach. Zmodernizowano węzeł cieplny i główne punkty poboru ciepłej wody, to znaczy sale natryskowe w kompleksie sportowym, wymieniono także większość grzejników. Po wielu latach budynki szkolne otrzymały nową estetyczną elewację. Środki na ten cel w wysokości 1.431.064,18 zł pochodziły z realizowanego przez Powiat Ostrowski projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ostrowskim” i współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z kolei w latach 2011- 2012 przeprowadzono termomodernizację warsztatów szkolnych ZST-E CKU przy ulicy Wojska Polskiego w ramach kolejnego projektu prowadzonego przez Powiat Ostrowski pod nazwą „Termomodernizacja budynków oświatowych w Powiecie Ostrowskim”, również w poważnym stopniu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym razem wydatkowano na to przedsięwzięcie większą kwotę, bo 1.725.997,00 złotych. Działania termomodernizacyjne miały większy zasięg i obejmowały całkowitą wymianę wszystkich urządzeń i instalacji grzewczych, od węzła cieplnego aż do grzejników we wszystkich obiektach. Wymieniono niemal wszystkie okna, drzwi zewnętrzne i bramy wjazdowe dla pojazdów, ocieplenie ścian oraz dachów czterech budynków. Wykonano także nowe piękne elewacje. Równolegle z robotami termomodernizacyjnymi wykonano szereg innych robót prowadzących do unowocześnienia warsztatów szkolnych i dostosowania do aktualnych potrzeb. Wykonano remont kanalizacji, nawierzchni dróg wewnętrznych i placu. Pozyskano wiele pomieszczeń do celów edukacyjnych. Ponadto adaptowano małą, od dawna wyłączoną z eksploatacji, salę gimnastyczną na nowoczesny trzystanowiskowy warsztat samochodowy z komfortowym zapleczem socjalnym dla uczniów. Szkoła może wreszcie wykorzystać do dydaktyki od lat magazynowane, dawno zakupione czterokolumnowe podnośniki samochodowe. W pomieszczeniu pomocniczym przestrzenie wykorzystywane do celów gospodarczych zostały adaptowane na trzy sale edukacyjne. Powstała Pracownia Spawalnicza, Pracownia Pomiarów, Pracownia Maszyn Sterowanych Numerycznie oraz Pracownia Elektromechaniki Pojazdowej. Wyremontowano szatnię w budynku głównym i pomieszczenia magazynowe na parterze. Na najwyższej kondygnacji budynku głównego adaptowano magazyn na salę edukacyjną. Wiele pomieszczeń dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja odmieniła warsztaty szkolne i zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia tu zajęć teoretycznych i praktycznych oraz stworzyła wiele możliwości zagospodarowania przestrzeni.

Wzbogacanie i modernizacja wyposażenia dydaktycznego

Od 2002 roku wobec wątłych możliwości organu prowadzącego korzystano z różnych możliwości pozyskania środków finansowych spoza powiatu. Udział w ogólnokrajowych programach i konkursach doprowadził do kompletnego wyposażenia dwóch pracowni komputerowych (w 2003 oraz w 2005 roku), a także wyposażenia gabinetu doradcy zawodowego i stworzenia w ZST-E CKU Szkolnego Ośrodka Kariery. Poważnym sukcesem było pozyskanie w 2006 roku zestawu pomocy dydaktycznych do kształcenia z przedmiotów elektrycznych i na potrzeby organizacji praktycznych egzaminów zawodowych w zawodzie technik elektryk, a także oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania. Całkowita wartość doposażenia wynosiła 96.214,00 złotych.

Warsztaty szkolne ZST-E CKU. Pracownia obrabiarek CNC 

Od 2007 do 2010 roku pozyskano wiele pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych  i stanowisk edukacyjnych już ze środków Powiatu Ostrowskiego oraz środków własnych wypracowanych poprzez działalność gospodarczą i kursową w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zakupiono między innymi nowy samochód z oprzyrządowaniem do nauki jazdy, wysokiej klasy tester usterek  KTS 570 firmy Bosch do elektronicznej diagnostyki pojazdu samochodowego z oprogramowaniem ESI TRONIK. Wykorzystano tu atrakcyjny program promocyjny „Bosch dla szkół” umożliwiający zakupienie tego specjalistycznego urządzenia za 50 % ceny rynkowej. Za 46.000,00 złotych zakupiono również system dydaktyczno- przemysłowy MTS CNC CAD/CAM do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie oraz  zestaw pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki przedmiotów związanych z wyposażeniem elektrycznym i elektronicznym samochodu za kwotę 12.000,00 złotych. Zakupiono także różne urządzenia do warsztatowych pomiarów fizycznych, urządzenia pomiarowe do badań wartości elektrycznych, autotransformatory oraz inne urządzenia do pracowni elektrycznych.

W tym czasie korzystaliśmy kilkakrotnie ze środków z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Edukacji Narodowej – w związku z włączeniem szkoły do programu wyposażenia nowych czterech sal edukacyjnych, powstałych w wyniku adaptacji pomieszczeń gospodarczych. W ten sposób zakupiono wiele akcesoriów wyposażenia zajęć spawalniczych, mebli szkolnych, narzędzi do zajęć praktycznych z elektromechaniki, wielu urządzeń multimedialnych, a także szereg drobnych pomocy w postaci książek, plansz i tablic poglądowych. 
Jednak największym osiągnięciem, które otworzyło przed szkołą nowe możliwości edukacyjne, jest pozyskanie pełnego i nowoczesnego wyposażenia dla nowopowstałych czterech pracowni specjalistycznych, to znaczy pracowni maszyn sterowanych numerycznie, spawalniczej, laboratorium pomiarów i pracowni elektromechaniki pojazdów samochodowych. Zakupiono profesjonalne, przemysłowe centrum obróbkowe CNC z dodatkową 4 osią i tokarkę CNC, produkcji amerykańskiej firmy HAAS, niezbędne oprogramowanie przemysłowe i edukacyjne ESPRIT, a także komplety narzędzi do tych maszyn oraz symulatory programowania. Wartość zakupionego sprzętu do Pracowni CNC wyniosła 733.695,00 zł. Do nowotworzonej Pracowni Pomiarów zakupiono 99 przyrządów pomiarowych do pomiarów wartości fizycznych o wartości 280.836,72 zł. Są to różnego typu suwmiarki, mikrometry, głębokościomierze, wysokościomierze, czujniki precyzyjne, szczękowe sprawdziany, grubościomierze, kątowniki precyzyjne oraz współrzędnościowy manualny przyrząd pomiarowy 3xd firmy Mitutoyo do pomiarów wysoko precyzyjnych.  Nową pracownię spawalniczą zasilono sprzętem o wartości 60.142,08 zł. Są to przede wszystkim urządzenia do spawania typowymi metodami stali i metali kolorowych  MIG/MAG, TIG DC, TIG AC/DC, MMA, urządzenia do cięcia plazmowego oraz osprzęt pomiarowy i urządzenia pomocnicze. Natomiast Pracownię Elektromechaniki Pojazdowej wyposażono w różne urządzenia i narzędzia o wartości 72.973,44 zł . Zakupiono między innymi warsztatowy stanowiskowy przyrząd diagnostyczny typu FSA produkcji firmy Bosch z niezbędnym wyposażeniem pomocniczym i oprogramowaniem do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów, czujników i przewodów w samochodach z silnikiem benzynowym i diesla, a także kolejny elektroniczny tester diagnostyczny typu KTS BOSCH.

Warsztaty szkolne ZST-E CKU. Pracownia spawalnicza 

Ogółem wartość zakupionego wyposażenia do czterech pracowni to 1.147.647,24 złotych. W dużym stopniu przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowie, którzy pilotowali realizację wspólnie z nimi opracowanego wniosku o dofinansowanie projektu (pod nazwą „Zakup wyposażenia specjalistycznego dla ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim”) ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pod nazwą „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”. Oficjalnym wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia stał się Powiat Ostrowski, który także w poważny sposób współfinansował tę inwestycję. Realizacja projektu była dla warsztatów szkolnych technologicznym skokiem w nowoczesność. 
Dzięki realizacji tych przedsięwzięć szkoła spełnia obecne standardy wyposażenia przewidziane dla kształcenia wielu zawodów elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, elektryk, technik mechanik i technik elektryk. Poziomem wyposażenia dogoniliśmy postęp techniczny i technologiczny poziom regionalnych zakładów pracy. Możemy więc przygotowywać uczniów do potrzeb współczesnego rynku pracy. W związku z posiadanym nowoczesnym wyposażeniem i warunkami lokalowymi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zleca szkole corocznie organizację części praktycznej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w kilku zawodach dla absolwentów wielu wielkopolskich szkół zawodowych. 

Działaność pozalekcyjna

W Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w różnych na zajęciach pozalekcyjnych. W szkole funkcjonowały i funkcjonują następujące koła zainteresowań i szkolne kluby sportowe: Szkolne Koło PCK, Klub Europejczyka, Grupa Teatralna „Kantaki”, Koło Młodego Technika, Koło Historii Regionalnej, Koło Strzelecko-Obronne, Koło Samochodowe, Koło Mechaniczne, Koło Wiedzy o Wynalazczości, Koło Geograficzne, Koło Matematyczne, Koło Komputerowe, Koło Recytatorskie, Koło Przyjaciół Języka Niemieckiego, Koło Przyjaciół Książki, Uczniowski Klub Sportowy OLIMP, Klub Piłki Nożnej OLIMP ZST-E CKU).
Oprócz uroczystości szkolnych, patriotycznych i okolicznościowych, szkoła organizuje także wiele imprez aktywizujących młodzież o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym. Niektóre imprezy zostały wpisane na stałe w harmonogram naszej pracy. Są to między innymi międzyszkolny konkurs poetycki pod nazwą Walentynki w wierszu (organizowany przez mgr Małgorzatę Olszewską i mgr Grażynę Koczorowską), a także konkurs recytatorski dla szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą Wyrazić słowem (organizowany przez mgr Edytę Tomaszewską). Ponadto uczniowie mają możliwość wykazania się kreatywnością, zaprezentowania swojej pasji i umiejętności w szkolnych konkursach językowych, imprezach takich jak np: Mam talent, w Dniu Samorządności, konkursie o nazwie Walentynki na wesoło, Jasełkach, Dniach Europy (Austria, Niemcy, Wielka Brytania) czy Szkolnym Święcie Sportu. Ciekawym przedsięwzięciem była wystawa IPN z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Angażujemy się także w akcje społeczne i charytatywne, wykształcając w naszych uczniach wrażliwość i empatię ( np. Szlachetna Paczka, zbiórka żywności dla ubogich  i poszkodowanych przez żywioły, honorowe krwiodawstwo, wolontariat w Hospicjum Domowym „św. Józefa”, zbiórka zabawek, artykułów papierniczych dla Domu Dziecka w Ostrzeszowie ). 
Stałym elementem działalności pozalekcyjnej są także spotkania z wybitnymi osobami. W progach naszej szkoły młodzież gościła wielu ciekawych i wybitnych gości takich jak np. ostrowskie poetki panie Krystyna Wojczyńska i Eugenia Zawidzka, działacz solidarnościowy Jerzy Sówka, znany filatelista Marian Szczygieł, lekarz Krystian Łakomy, weteran II wojny światowej Zenon Adamczewski, biografka i córka poety Kira Gałczyńska, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, szef powiatowych służb weterynaryjnych i motocyklista Dariusz Hyhs, poseł na sejm RP Jarosław Urbaniak, nestor szacownego rodu Wojciech Lipski. 
Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, zawodach i imprezach sportowych na różnych szczeblach. Możemy poszczycić się osiągnięciami w konkursach i olimpiadach (np. w XXXV Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości wyróżnienie otrzymał Szymon Gucwa (opiekun mgr inż. Ryszard Dolata); w 2008 roku laureatami Olimpiady Innowacji Technicznych zostali: Jakub Wieła, Łukasz Stasiak, Adrian Jaś, Piotr Mielcarek (opiekun mgr inż. Ryszard Dolata). Zostali oni zwolnieni z części praktycznej egzaminu zawodowego. W 2012 roku uczniowie IV kl. technikum zdobyli pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie z przedsiębiorczości (opiekun mgr Maria Waliszewska). Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane konkursy Wiedzy o Unii Europejskiej Nasza Europa, historyczne, teologiczne, matematyczne, PCK., regionalny konkurs języka angielskiego zawodowego. 

Osiągnięcia sportowe

Dziedziną, w której zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU ma bardzo znaczące osiągnięcia jest sport. Uczniowie szkoły startowali i startują w wielu dyscyplinach sportowych, wystarczy wymienić piłkę ręczną, piłkę nożną, zapasy, kickboxing.
Wielokrotnie zajmowaliśmy medalowe pozycje na Mistrzostwach Polski Szkół Transportowych, i na Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych. Nasi uczniowie – piłkarze ręczni są członkami kadry narodowej i reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata czy Igrzyskach Olimpijskich. Są piłkarzami liczących się zespołów sportowych Polski i Europy. Do najbardziej znanych i popularnych należą:
Krzysztof Lijewski – piłkarz ręczny. Medalista Mistrzostw Świata i Europy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Gra w kadrze narodowej i Bundeslidze.
Bartłomiej Jaszka – piłkarz ręczny. Medalista Mistrzostw Świata i Europy, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Gra w kadrze narodowej i Bundeslidze.
Marek Szpera – piłkarz ręczny. Reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata, gra w czołowym klubie polskiej ekstraklasy.
Robert Kieliba – piłkarz ręczny. Gra w znaczących klubach polskich.
Krzysztof Łyżwa – piłkarz ręczny. Młodzieżowy reprezentant Polski. Gra w czołowym klubie polskiej ekstraklasy.
Michał Bałwas – piłkarz ręczny. Gra w czołowym klubie polskiej ekstraklasy.

Również w innych dyscyplinach sportowych mamy wiele znaczących sukcesów, oto niektóre z nich:
Dawid Sobczak – członek kadry narodowej w rzucie oszczepem. Mistrz Polski Juniorów.
Damian Kempa – członek kadry narodowej, specjalista w biegu na 400m. Uczestnik Mistrzostw Świata Juniorów.
Adam Filipczak – Mistrz Polski Juniorów w kategorii 84 kg w zapasach, młodzieżowy reprezentant kraju i medalista Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy w zapasach w stylu klasycznym.
Norbert Olek – młodzieżowy reprezentant Polski w kickboxingu, V – vice mistrz  Europy w Full Contakcie.
Grzegorz Kuświk – zawodnik ekstraklasy i I Ligi piłki  nożnej. 

Edukacyjne programu unijne

Do aktywizacji młodzieży, zdobycia przez uczniów dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych  Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU wykorzystuje okresowo środki z Unii Europejskiej za pośrednictwem różnych programów i projektów.
W roku szkolnym 2006 / 2007 szkoła wspólnie z partnerem niemieckim, Centrum Kształcenia Zawodowego SAZ w Sonnebergu, realizowała projekt w ramach programu Socrates Comenius pod nazwą „Niemcy i Polska wspólnie uczestniczą w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej –młodzi mechatronice i elektrotechnicy z Niemiec i Polski poszerzają swoją wiedzę fachową z zakresu praktycznego zastosowania mechatroniki”. Jego celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych 10 uczniów z Polski i 10 z Niemiec z zakresu mechatroniki poprzez wspólną pracę nad zagadnieniem z dziedziny elektromechaniki i mechatroniki. Produktem końcowym projektu było zbudowanie przyrządu z inteligentnym sterowaniem do regulacji i pomiaru szybkości obrotowej. Zrealizowano wspólne zajęcia w Polsce oraz w Niemczech. Nasi uczniowie doskonalili umiejętność konwersacji w języku niemieckim, i poznawali także kulturę tego kraju.
Od kwietnia 2010 do grudnia 2012 roku Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU wzięli udział  imponującym skalą projekcie edukacyjnym pod nazwą „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego”. Pozyskane z Unii Europejskiej środki finansowe w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczone zostały na organizację wielu zawodowych kursów kwalifikacyjnych i szkoleń doskonalących kompetencje kluczowe dla uczniów trzecich i czwartych klas technikum. W ramach tego projektu wykorzystanych zostało ponad 300000,00 złotych na szkolenie uczniów naszej szkoły. Uczniowie kształcący się w zawodach technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk odbyli kursy kwalifikacyjne i zdobyli cenione na rynku pracy kwalifikacje spawacza (45 osób) i operatora wózków widłowych (75 osób) oraz niezbędne dla elektryków uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych do 1kV (25 osób). Dla 60 osób zorganizowano zajęcia politechniczne wykraczające poza program nauczania szkoły ponadgimnazjalnej, a dotyczące obsługi programu AUTOCAD, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, projektowania oświetlenia w programie ELEKTROSYM. Ponadto 15 osób zdobyło Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.
Ponadto wszyscy uczniowie z klas maturalnych dwóch roczników uczestniczyli także w dodatkowych zajęciach z języka polskiego (60 godzin), języków obcych (60 godzin) i tak ważnej dla przyszłych inżynierów matematyki (60 godzin). Zwiększyło to szanse uczniów na zdanie matury i podjęcie studiów politechnicznych. Łącznie zrealizowanych zostało w ZST-E CKU ponad 2350 godzin edukacyjnych, w których uczestniczyło 400 uczniów. Poprzez uczestnictwo w programie zdobyli dodatkowe, atrakcyjne kwalifikacje zawodowe poszukiwane na rynku pracy. Uczestnicy programu nie zapłacili za odbyte szkolenia i zdobyte kwalifikacje nawet złotówki. Przełamaliśmy w ten sposób bariery społecznego dostępu do kwalifikacji. Ponadto 10% środków finansowych na realizację zajęć zostało przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją zajęć edukacyjnych. Program został przygotowany przez Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim przy współpracy dyrekcji ostrowskich oraz kaliskich szkół zawodowych.
Ponadto w drugiej połowie 2012 roku ZST-E CKU zrealizowała inny projekt pod nazwą „Modernizacja oferty kształcenia – szansą uczniów szkół zawodowych”, tym razem we współpracy z firmą FENIKS GROUP Polska,. W wyniku tego przedsięwzięcia 15 uczniów zdobyło kwalifikacje spawacza, a uprawnienia energetyczne do 1 kV zdobyło 30 uczniów. Ponadto 45 uczniów przeszło przez ciekawy cykl szkoleń na temat odnawialnych źródeł energii. Wszyscy uczestnicy odbyli także kurs z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia były dla uczniów bezpłatne. Szkoła pozyskała również pomoce dydaktyczne.
W latach 2012-2014 realizowany będzie projekt pod nazwą „Europejski staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach międzynarodowego programu Leonardo da Vinci,. W ramach tego przedsięwzięcia organizuje się zawodowe staże zagraniczne dla uczniów naszej szkoły do Anglii i Niemiec. Celem wyjazdów jest zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego, zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych,  poznawanie ciekawych rozwiązań technologicznych, a także zwiększanie kompetencji językowych. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd – Work Experience UK, Raahen Ammattiopisto- Raahe Vocatinal Institute, Berufsbildungs und Technologiezentrum BTZ Rohr-Kloster. Uczestnikami projektu będzie najpierw grupa 26 uczniów, kształcąca się w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. Programy staży realizowane będą w 5 grupach, w placówkach partnerskich w Plymouth, Raahe i Rohr. Czas trwania poszczególnych staży to 2 tygodnie (10 dni roboczych). Planuje się wydłużenie funkcjonowania projektu i zwiększenie liczby uczestników.

Dyrektor Mieczysław Mazurek na rozdaniu świadectw, rok 2006. 

KADRA KIEROWNICZA ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO -ELEKTRYCZNYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
 

2002-2007
mgr inż. Mieczysław Mazurek – dyrektor 
mgr inż. Włodzimierz Jarosz – wicedyrektor 
mgr Marek Wojtasz – wicedyrektor 
mgr  Zdzisław Urbaniak – kierownik warsztatów szkolnych 2002 – 2004
mgr inż. Leszek Popiel- zastępca kierownika 2002- 2003
mgr inż. Sławomir Olszewski zastępca kierownika warsztatów szkolnych 2003-2004, 
a od 2004 – kierownik warsztatów szkolnych
Teresa Maślińska – zastępca kierownika warsztatów szkolnych – od 2004
Mirosława Matuszewska – główna księgowa 
mgr Jacek Latajka – kierownik gospodarczy

od 2007roku
mgr Marek Wojtasz- dyrektor 
mgr Maria Mikołajczyk – wicedyrektor
mgr inż. Włodzimierz Jarosz – wicedyrektor
Mirosława Matuszewska – główna księgowa do 2012 r.
Monika Skórzyńska – główna księgowa od 2012 r.
mgr Jacek Latajka – kierownik gospodarczy do 2011r.
mgr inż. Sławomir Olszewski – kierownik warsztatów szkolnych.

Pracownicy ZST-E CKU, rok 2013.

Skip to content