IV edycja projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w IV edycji projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w ramach dwóch podprojektów: Akademii Kształcenia Wyprzedzającego i Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych.

Akademia Kształcenia Wyprzedzającego jest podprojektem, którego realizacja ma na celu dwa połączone zadania. Pierwsze, o charakterze metodycznym, ma na celu wprowadzić uczestniczące w projekcie zespoły uczniów w zagadnienia strategii kształcenia wyprzedzającego i służy wdrożeniu tej strategii do codziennej pracy szkoły. Strategia kształcenia wyprzedzającego aktywuje posiadane informacje, pomaga je twórczo przetwarzać i na ich podstawie konstruować podstawy nowych kompetencji kulturowych. Drugie z zadań dotyczy zapoznania się z bogactwem krajobrazu kulturowego Wielkopolski, zwłaszcza regionu zamieszkiwanego przez uczestników projektu. Krajobraz kulturowy jest treścią merytoryczną tego podprojektu i zarazem zadaniem projektowym, które każda grupa ma podejmować.

W realizacji tego podprojektu bierze udział zespół ośmiu uczniów z klasy drugiej szkoły branżowej. Zespół pracuje w oparciu o już posiadane i pogłębione wiadomości z zakresu historii regionu ostrowskiego z czasów zaboru pruskiego i I poł. XX wieku. Tworzą artykuł cyfrowy pod tytułem „Gospodarze, społecznicy, wojskowi i politycy – role ziemiaństwa polskiego na przykładzie rodziny Lipskich z Lewkowa i z Górzna”. Zgłębiając losy członków rodziny Lipskich ukazują role, jakie te osoby odegrały w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym regionu ostrowskiego.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne to podprojekt, którego głównym celem jest podniesienie poziomu kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

W tym podprojekcie bierze udział 10 uczniów technikum. Uczniowie pod opieką nauczycieli, korzystają z różnych aplikacji i programów m.in. Lego Education Spike Prime, Merge Cubes oraz gier Dixit czy Story Cubes.

Ponadto nauczyciele naszej szkoły biorą czynny udział w szkoleniach z zakresu szeroko pojętej technologii informacyjno – komunikacyjnej.