Komunikat

Komunikat w sprawie zmian niektórych zasad funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021 r.
1. Od poniedziałku, 19 kwietnia 2021 r. będzie możliwość prowadzenia stacjonarnego zajęć sportowych w klasach sportowych ZST-E CKU.
2. Od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz klas trzecich i czwartych Technikum Nr 4 przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021, realizują stacjonarnie zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego ZST-E CKU, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.
3. Od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. uczniowie III klas Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać przygotowanie zawodowe u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
4. Poza powyższymi zwolnieniami w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4, w Technikum Nr 4, w II Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w Branżowej Szkole II Stopnia Nr 1 zostały przedłużone dotychczasowe obostrzenia w funkcjonowaniu do 25 kwietnia 2021 roku. Oznacza to, że:
a) zaplanowane egzaminy w liceum dla dorosłych odbywają się planowo w formie zdalnej ustalonej zarządzeniem dyrektora szkoły,
b) do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie z klas pierwszych i drugich Szkoły Branżowej Nr 4 i Technikum Nr 4 wszystkie zajęcia dydaktyczne realizują zdalnie, włącznie z praktyczną nauką zawodu (dotyczy to uczniów mających planowo odbywać zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego),
c) do 25 kwietnia 2021 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami nie świadczą pracy i nie realizują przygotowania zawodowego w zakładach pracy. Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika będącego uczniem klasy pierwszej lub drugiej do 25 kwietnia 2021 roku z obowiązku świadczenia pracy i przygotowania zawodowego zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty (…).
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z dnia 15. 04.2021r.,poz. 701).
Marek Wojtasz
Dyrektor ZST-E CKU