Komunikat dla słuchaczy liceum dla dorosłych

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 informuję, że od 25 marca obowiązują w II LO dla Dorosłych w Ostrowie Wlkp. ZSTE CKU nowe zasady kształcenia i oceniania.

1. Zajęcia edukacyjne zbiorowe odbywać się będą się w formie zdalnej. W tym celu słuchacze mają obowiązek dostarczyć nauczycielom za pośrednictwem wychowawcy adresy własnych skrzynek poczty elektronicznej. Nauczyciele w dniach, w których planowo powinny się odbyć konsultacje zbiorowe będą wysyłać uporządkowane materiały w formie korespondencji mailowej. Słuchacze są zobowiązani potwierdzić odbiór wiadomości w dniu ich wysłania. Terminowe wysłanie potwierdzenia odbioru materiałów będzie wymaganym w szkole dla dorosłych dowodem obecności. Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywają się także terminowo w formie zdalnej, ustalonej między uczniem a nauczycielem.

2. Prace kontrolne słuchacze dostarczają nauczycielom wyłącznie w formie elektronicznych dokumentów, na skrzynkę pocztową nauczyciela. W tym celu nauczyciele muszą udostępnić adresy swojej poczty. Słuchacz przesyła nauczycielowi swoją pracę kontrolną w wersji elektronicznej w postaci pliku Word lub pdf. Wszystkie prace słuchaczy muszą być opatrzone pierwszą stroną informacyjną, której treść została wyznaczona w regulaminie i przekazana podczas instruktażu dla słuchaczy.

3. Egzaminy semestralne w najbliższej sesji ze wszystkich przedmiotów będą miały formę jednego egzaminu pisemnego. Nauczyciel będzie miał obowiązek wystawienia oceny końcowej tylko na podstawie wyniku egzaminu pisemnego. W wyznaczonym w harmonogramie egzaminów dniu i godzinie nauczyciel wysyła ze swojej poczty elektronicznej tematy prac egzaminacyjnych, a słuchacze w swoich domach odbierają korespondencję, realizują polecenia egzaminacyjne i w ciągu 130 minut odsyłają nauczycielowi swoją pracę egzaminacyjną na wskazany przez nauczyciela adres poczty elektronicznej w formie pliku Word, pdf albo skanu / czytelnego zdjęcia odręcznie napisanego tekstu słuchacza.

4. W sytuacjach obiektywnego braku łączności internetowej z powodów technicznych w terminie egzaminu semestralnego słuchacz może wystąpić do nauczyciela z wnioskiem o organizację egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym. Słuchacz ma obowiązek w pisemnym wniosku zgłosić uzasadniony powód ubiegania się o termin dodatkowy. Termin dodatkowy odbywa się w możliwie jak najkrótszym czasie od oficjalnego uznania zasadności jego organizacji, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym wyznaczony termin klasyfikacji semestralnej słuchaczy oddziału.

5. W celu skutecznej identyfikacji praca egzaminacyjna musi zawierać dane o egzaminowanym (nazwisko, imię, symbol klasy), nazwę przedmiotu, semestr, nazwę egzaminu, temat / polecenia egzaminacyjne.