Komunikat dla uczniów

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 informuję, że od 25 marca obowiązują nowe zasady kształcenia w szkołach dla młodzieży wchodzących w skład ZST-E CKU. Są one następujące:

 1. Uczniowie przebywając w domu realizują ustawowy obowiązek nauki za pomocą zdalnego kształcenia.

 2. Uczniowie proszeni są o sprawdzanie korespondencji w dzienniku elektronicznym. W ten sposób nawiążą kontakt z każdym uczącym ich nauczycielem, który wskaże dalszy sposób postępowania.

 3. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji w dniach, w których planowo powinny się odbywać lekcje z danego przedmiotu. Jeśli z uwagi na przeciążenie sieci internetowej kontakt nie uda się nauczyciel poda inny termin. Niektóre z zajęć zdalnych mogą mieć charakter interaktywny. Nauczyciele mogą wymagać od uczniów wysłania reakcji, np. korespondencji mailowej jako potwierdzenia udziału w edukacji.

 4. Sposoby edukacji zdalnej dostosowane zostaną do możliwości technicznych wszystkich uczniów w danym oddziale.

 5. Uczniowie będą oceniani wg zasad i wymagań wskazanych przez nauczycieli, przy pomocy różnych narzędzi dostępnych w wersji elektronicznej, w formach i zasadach zgodnych ze statutem.

 6. Uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania ze zdalnego nauczania, proszeni są o możliwie szybki kontakt z wychowawcą. Oczekujemy na precyzyjną informację o przyczynach. Wobec całkowitego braku możliwości zastosowana zostanie inna metoda kontaktu i kształcenia.

 7. Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 będący młodocianymi pracownikami odbywają zajęcia z przygotowania zawodowego tylko w ustalone dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (zgodnie z dotychczasowym planem), o ile pracodawca oficjalnie nie zwolnił ich ze świadczenia pracy.

 8. Zajęcia praktyczne organizowane dla uczniów, którzy nie są młodocianymi pracownikami odbywają się w formie kształcenia zdalnego.

 9. Sprawy sporne dotyczące edukacji rozstrzyga dyrektor szkoły.

 10. Apelujemy o odpowiedzialne postawy i podjęcie regularnej nauki.

 11. Przez cały ten trudny czas starajcie się dbać swoje i innych bezpieczeństwo dostosowując swoje zachowanie do zaleceń sanitarnych i przepisów wydanych przez organy władzy.

 12. Budynek szkolny jest zamknięty, a wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie lub korespondencyjnie.

Marek Wojtasz