Komunikat – młodociani pracownicy

Komunikat dla rodziców, uczniów będących młodocianymi pracownikami i ich pracodawców

Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że ogłoszony w dniu 13.05.2020 kalendarz funkcjonowania szkół na najbliższy okres nie zawiesza art.15 f  Ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy w okresie zawieszenia lub ograniczenia zajęć szkolnych. Oznacza to, że nadal pracodawca ma obowiązek zwolnić z obowiązku świadczenia pracy uczniów – młodocianych pracowników do czasu uchylenia stosownego zapisu.

Komunikat MEN w dniu 13.05.2020 w sprawie Kalendarza zmian w szkołach i placówkach do wakacji – wskazuje jedynie rozwiązania dla uczniów szkół policealnych, praktyk zawodowych klas III technikum i zajęć praktycznych uczniów  Branżowej Szkoły I stopnia w zakresie nauki jazdy Kat. B i T. Nie reguluje kwestii przygotowania zawodowego młodocianych, dla których obowiązują dotychczasowe przepisy:

Marek Wojtasz

 Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych

 Centrum Kształcenia Ustawicznego

 w Ostrowie Wielkopolskim

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.Dz. Ust. z 31.03.2020 poz. 568

 MEN 13.05.2020 -Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Wyciąg z komunikatu MEN w sprawie

Kalendarza zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Zajęcia praktyczne przygotowujące do końcowych egzaminów zawodowych

Słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych, które nie mogły odbywać się na odległość. Warunkiem jest spełnienie przez szkołę określonych wymagań. Przede wszystkim konieczna jest zgoda słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Zajęcia praktyczne muszą być prowadzone z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych wydawanych w odniesieniu do poszczególnych branż.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Zajęcia praktyczne z nauki jazdy pojazdami silnikowymi w branżowych szkołach I stopnia

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, będą mogli realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy:

  • motocyklem (kat. A1/A2) – zawód: mechanik samochodowy;
  • samochodem osobowym (kat. B) – zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, w tym kierowca mechanik (w tym zawodzie szkoła dodatkowo przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie tzw. kwalifikacji wstępnej);
  • traktorem (kat. T) – zawody: rolnik, operator maszyn leśnych, ogrodnik, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, jeździec.

Chodzi o te zajęcia praktyczne, których nie można realizować na odległość. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Przede wszystkim wymagana jest zgoda ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica lub opiekuna prawnego. Należy przy tym uwzględnić odrębne przepisy dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie prowadzone zdalnie.

Praktyki zawodowe u pracodawców dla części uczniów technikum

Od 4 maja br. uczniowie technikum mają możliwość skorzystania z dodatkowych form realizacji praktyk zawodowych. Od 25 maja br. uczniowie III klas technikum, będą mogli skorzystać także z praktyk realizowanych u pracodawców. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.