O nauce jazdy pojazdami uczniów zawodów motoryzacyjnych

Uczniowie ZSTE CKU kształcący się w zawodach mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy są przygotowywani do kierowania pojazdem silnikowym w taki sposób, jak do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii -zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. W planie nauczania mają jako przedmiot teoretyczny prawo o ruchu drogowym. Następnie nauka wyżej wymienionych zawodów motoryzacyjnych obejmuje praktyczna naukę jazdy pojazdem w zakresie kategorii B lub A2 – w przypadku nauki zawodu mechanik motocyklowy. Nauka odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami. Zajęcia te jako realizacja odrębnego przedmiotu są dla uczniów obowiązkowe i podlegają ocenianiu. Tylko jako uczniowie mogą odbywać szkolenie nie mając jeszcze ukończonych 18 lat. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373) dyrektor technikum i branżowej szkoły I stopnia – szkół prowadzących kształcenie w wyżej wymienionych zawodach motoryzacyjnych zwalnia z realizacji nauki prowadzenia pojazdu takiego ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii (B lub A2 w przypadku mechanika motocyklowego). W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się̨ „zwolniony” albo „zwolniona”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę̨ wydania uprawnienia (§ 5 ust. 2 tegoż rozporządzenia). Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z nauki jazdy samochodem / motocyklem wyłącznie w przypadku wskazanym w § 5 rozporządzenia, czyli jeśli uczeń posiada obecnie prawo jazdy określonej kategorii, o której mowa jest w podstawach programowych. Zwolnienie nie jest możliwe w żadnym innym przypadku.

Zatem jeśli uczeń będąc w najwyższej klasie danej szkoły nie zrealizował indywidualnych szkolnych zajęć nauki jazdy odpowiednio samochodem lub motocyklem do dnia ostatniej klasyfikacji i nie przedłożył prawa jazdy kat. B lub A2 (w przypadku mechanika motocyklowego) i dyrektor do tego czasu nie zwolnił go z nauki tego przedmiotu, to nie ma podstaw prawnych do tego, aby stwierdzić, że ukończył szkołę.