Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców

Młodociani u pracodawców od 29 czerwca

PRZYWRÓCENIE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH U PRACODAWCÓW DLA  UCZNIÓW BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA BĘDĄCYCH MŁODOCIANYMI
PRACOWNIKAMI.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało informację, że od 29 czerwca 2020r.
przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów
branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi
pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy
zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w
związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w
okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny,
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.