rekrutacja

do szkół dla dorosłych

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Prowadzimy rekrutację do następujących szkół z nauką w formie zaocznej
w roku szkolnym 2020/2021 do:

Klasy pierwszej czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej.
Klasy drugiej trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w formie zaocznej – dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej / na podbudowie gimnazjum
Klasy pierwszej dwuletniej Branżowej Szkoły II Stopnia z jednoczesnym kształceniem zawodowym w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego / druga kwalifikacja dla zawodu Technik pojazdów samochodowych/ dla absolwentów branżowej I stopnia, zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej począwszy od roku szkolnego 2012/2013 (i w kolejnych latach) i uzyskali tytuł zawodowy Mechanik pojazdów samochodowych lub Elektromechanik pojazdów samochodowych (kwalifikacje M18, MG18, MOT.05 lub M12, MG12, MOT.02.

Na semestr I publicznej Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

1.
Posiadają świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
2.
Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia lub w Zasadniczej Szkole Zawodowej, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.
3.
Posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

przydatne informacje:

Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji prowadzącej do uzyskania zawodu tytułu technika.

Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w jednej wybranej formie zaocznej / sobota i niedziela/. Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Ukończenie nauki w liceum ogólnokształcącym lub szkole branżowej II stopnia i zdanie egzaminu maturalnego umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

Skip to content