rekrutacja

do szkół dla młodzieży

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Przypominamy, że w powiecie ostrowskim obowiązuje rekrutacja elektroniczna.
Rekrutacja będzie odbywać się wg harmonogramu widocznego na stronie: https://bip.powiat-ostrowski.pl/artykul-7396.html

Od 15 maja 2023. ruszyła REKRUTACJA do pierwszych klas Technikum Nr 4 i Szkoły Branżowej I Stopnia Nr 4 ZSTE CKU. Link do systemu rekrutacji elektronicznej:
https://nabor.pcss.pl/ostrow

W celu wypełnienia wniosku prosimy odnaleźć na powyżej podanej stronie link "Wypełnij wniosek".  Prosimy o precyzyjne i kompletne wpisanie danych do systemu. Uprzejmie radzimy skorzystać z możliwości wpisania szkoły i oddziału I, II i III wyboru. Prosimy nie zaniedbywać danych do kontaktu (nr telefonu i adres mail). Następnie prosimy o upewnienie się, czy system przyjął wniosek".

UWAGA! Szanowni Kandydaci jeśli macie kłopoty z elektroniczną rejestracją wniosku o przyjęcie do szkoły w systemie elektronicznym https://nabor.pcss.pl/ostrow proponujemy zgłosić się do naszego sekretariatu z wnioskiem wypełnionym odręcznie. Pracownicy szkoły wprowadzą Wasz wniosek do systemu elektronicznego. Papierowe formularze wniosku o przyjęcie do szkoły znajdą się w sekretariacie szkoły.

Gdy tylko system rekrutacyjny będzie aktywny załączymy do pobrania formularz wniosku w formie pliku pdf. Prosimy go wydrukować i wypełnić dokładnie razem z rodzicami i podpisać. Następnie wypełniony wniosek należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Dokumenty dostarcza się sukcesywnie / etapowo, zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Oto lista wszystkich wymaganych dokumentów:


• podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (gotowy druk do pobrania będzie wkrótce dostępny poniżej),
• karta pomocnicza (wydaną przez szkołę podstawową),
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,
• karta zdrowia z gimnazjum,
• 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
• dokument poświadczający przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem, jeśli taki dokument został sporządzony,
• ewentualne orzeczenia, opinie dotyczące dysfunkcji, niepełnosprawności kandydata,
• zgoda rodzica kandydata do klasy sportowej,
• badania lekarza sportowego kandydata do klasy sportowej.
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do zawodu (po skierowaniu przez szkołę),
• wstępne zobowiązanie pracodawcy do zawarcia umowy o przygotowaniu zawodowym (dotyczy uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy nie będą korzystać z zajęć praktycznych w warsztacie szkolnym; dokument wymagany do 19 lipca)

Terminarz rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022 / 2023 dostępny będzie wkrótce.

Klasa sportowa

Naukę w KLASIE SPORTOWEJ TECHNIKUM oferujemy osobom uzdolnionym sportowo, wiążącym z kulturą fizyczną życiowe plany.

Mamy w dziedzinie kształcenia sportowego poważne osiągnięcia. Ze szkoły na ul. Kantaka w Ostrowie Wlkp. wywodzą się wybitni sportowcy znani w Polsce i na świecie (Krzysztof Lijewski, Bartłomiej Jaszka, Marek Szpera, Robert Kieliba, Krzysztof Łyżwa, Michał Bałwas, Grzegorz Kuświk).

Oferujemy zaawansowane szkolenie w dyscyplinach piłka ręczna i piłka nożna. Oprócz 3 godzin wf przewidziano dodatkowo 7 godzin zajęć sportowych w tygodniu. Współpracujemy z klubami sportowymi, a nasi nauczyciele są kwalifikowanymi trenerami. Z przedmiotów ogólnokształcących w LO w zakresie rozszerzonym realizowane będą przedmioty związane z przyszłą nauką na akademiach wychowania fizycznego (np. biologia).

Zainteresowani przejdą test umiejętności sportowych i badania medyczne.

Bursa szkolna

Uczniowie spoza Ostrowa Wlkp. mogą być zakwaterowani w Bursie Szkolnej na ulicy Tomczeka.

 Na rynku pracy największe szanse mają osoby posiadające konkretne kwalifikacje w rozwijających się branżach gospodarki. Oferujemy naukę zawodów, których atrakcyjność rośnie, ponieważ są związane z rosnącymi potrzebami kadrowymi w dziedzinie motoryzacji, elektrotechniki, obróbki mechanicznej. Kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone tytułami zawodowymi - honorowanymi w całej Unii Europejskiej. W ramach kształcenia każdego zawodu uczymy języka obcego zawodowego. Ucząc się zawodów motoryzacyjnych (mechanik i elektromechanik) będziesz uczestniczyć w szkolnym kursie nauki jazdy pojazdem samochodowym. Polecamy zawody motoryzacyjne, a szczególnie nowy zawód Mechanik Motocyklowy w związku z wzrastającymi potrzebami usług serwisowych wynikającymi z rosnącego rynku motocyklowego. Pracodawcy poszukują osób z zawodami związanymi elektrotechniką (Elektryk, Elektromechanik) oraz obróbką metali (Operator Obrabiarek Skrawających konwencjonalnych i CNC, Mechanik-monter maszyn i urządzeń). Zawód Ślusarz jest doskonałym wstępem do zdobycia poszukiwanych uprawnień spawalniczych. Oferujemy dodatkowe kursy umiejętności zawodowych oraz możliwość odbycia staży zagranicznych.

Naukę w technikum oferujemy osobom mającym zamiar osiągnąć tytuł zawodowy technika i wykształcenie średnie-ponadgimnazjalne (świadectwo ukończenia technikum). Ponieważ w tej szkole podstawa programowa nauczania przedmiotów ogólnokształcących jest taka sama jak w liceum (przedmioty, liczba godzin), to absolwenci technikum, chcąc kontynuować naukę na uczelniach wyższych, mogą przystąpić do egzaminów maturalnych. Absolwenci technikum są lepiej przygotowani do studiów inżynierskich technicznych niż absolwenci liceum ogólnokształcącego. Osoby, które dobrze opanują kompetencje zawodowe i zdobędą tytuł technika szybko znajdą zatrudnienie. Posiadając ten tytuł absolwent ma najczęściej kilka kwalifikacji zawodowych. Na przykład technik pojazdów samochodowych ma uprawnienia do wykonywania zawodów mechanika samochodowego lub elektromechanika samochodowego oraz dodatkowo do prowadzenia działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej. Absolwent ZSTE CKU z tytułem technik mechanik ma uprawnienia do wykonywania zawodu operatora obrabiarek skrawających (konwencjonalnych i sterowanych numerycznie) oraz do prowadzenia działalności gospodarczej w branży mechanicznej. Tytuł technika jest porównywalny z tytułem mistrza w rzemiośle i jest wymagany do wykonywania różnych funkcji zawodowych, nauczyciela zawodu, kierownika działu, brygadzisty, specjalisty, szefa zmiany, kontrolera jakości oraz do zdobywania specjalnych uprawnień np. diagnosty samochodowego. Zajęcia praktyczne w technikum realizowane są w warsztatach szkolnych i zakładach pracy, a także na długotrwałych praktykach, także zagranicznych. Zawody oferowane w technikum związane są z rozwijającymi się branżami elektrotechnicznymi, mechanicznymi i motoryzacyjnymi. Polecamy nowy zawód Technik Spawalnictwa wprowadzony w związku z rosnącymi potrzebami rynku pracy. Rekomendujemy też naukę zawodów deficytowych na rynku pracy Technika Chłodnictwa i Klimatyzacji, Technika elektryka występującego w najróżniejszych sektorach gospodarki oraz Technika Mechanika ze specjalizacją z zakresu obróbki skrawaniem (konwencjonalnej i CNC). Z tymi zawodami masz pewną pracę.

Większość uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia uczestniczy w zajęciach praktycznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzonym przez ZSTE CKU  na ulicy Wojska Polskiego 14a. Zajęcia zawodowe odbywają się w pracowniach pomiarów fizycznych, maszyn i instalacji elektrycznych, obróbki ręcznej, spawalniczej, mechanicznej, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, projektowania komputerowego, elektromechaniki pojazdowej oraz w warsztacie samochodowym, pracowni motocyklowej i w stacji kontroli pojazdów, pracowni chłodnictwa i klimatyzacji. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbywają wówczas na miejscu w szkole. Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia mogą także wybrać inną drogę i pobierać przygotowanie zawodowe jako pracownicy młodociani w zakładach pracy, wiążąc się umową z danym pracodawcą w cechu rzemiosł lub innych instytucjach refundujących pracodawcy szkolenie młodocianych. Urlop pracowników młodocianych reguluje Kodeks Pracy. Egzaminy czeladnicze dla młodocianych pracujących u rzemieślników organizuje im cech rzemiosł, Dla pozostałych, tzn dla uczniów korzystających ze szkolnych zajęć praktycznych oraz młodocianych pracujących w firmach niezrzeszonych w cechu rzemiosł egzaminy organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – w szkole.   

Nowoczesna baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego. Ponad 60 zakładów pracy współpracujących w zakresie nauki zawodu. Bezpłatne zagraniczne staże zawodowe. Dodatkowe kursy umiejętności zawodowych. Atrakcyjne koła zainteresowań: obróbki i programowania CNC, spawalnicze, komputerowe, mechaniczne, motoryzacyjne, motocyklowe, elektrotechniczne, sks, zajęcia teatralne, zajęcia z drukarką 3D. Możliwość uczestnictwa w branżowych konkursach zewnętrznych i unijnych programach wsparcia zawodowego. Dobrze uczymy języka obcego zawodowego, co potwierdzają laureaci regionalnego turnieju PROFESSIONAL ENGLISH. Wieloletnie osiągnięcia sportowe. ZST-E CKU jest dwukrotnym laureatem ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczna Szkoła”. Statystyki rokrocznie potwierdzają, że nasi absolwenci nie są bezrobotnymi. Zapraszamy do obejrzenia --> filmu promocyjnego.

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim oferuje w roku szkolnym 2020/21 naukę:

Skip to content