Staże zagraniczne – informacja o projekcie (2013)

Informacja o projekcie

Tytuł projektu: „Europejskie staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim“

Numer projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27100

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Całkowita wartość projektu: 270 823,80 PLN

Wysokość dofinansowania: 100%

Czas trwania projektu: 05.01.2013 – 30.01.2014

Streszczenie projektu:

Wnioskodawcą projektu jest Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Partnerami w projekcie są: Tellus (Group) Ltd – Work Experience UK, Berufsbildungs und Technologiezentrum BTZ Rohr-Kloster. Uczestnikami projektu będzie grupa 26 uczniów, kształcąca się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik elektryk. Uczestnicy projektu podzieleni zostaną na 5 grup, z uwagi na jakość realizowanego stażu i możliwości organizacyjne partnerów. Programy staży realizowane będą w 5 grupach, w placówkach partnerskich w Plymouth i Rohr, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji wymian. Czas trwania projektu przewidziano na 21 miesięcy, natomiast czas trwania poszczególnych staży to 2 tygodnie. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim przez zdobycie umiejętności zawodowych, kompetencji językowych i kulturowych przez grupę 26 uczniów naszej szkoły. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: to zapoznanie się z angielskimi i niemieckimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym w danym kraju wyposażeniem stanowisk do wykonywania badań, wykonywaniem usług lub produkcji, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, z obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samej kultury bezpiecznej pracy. Dodatkowo uczniowie porównają polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące w branży motoryzacyjnej i elektrycznej z ich odpowiednikami w krajach partnerów. Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i elektrycznej oraz w profesjonalnych pracowniach nauki zawodu, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów naszej szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania naszych uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu zapoznają się również z systeme ECVET (European Credit System for Vocational Eeducation and Training), co będzie istotne dla rozwoju naszej szkoły. Miejsca realizacji poszczególnych wymian, to placówki partnerskie w Plymouth i Rohr, które dzięki swojej wszechstronności, znakomitej bazie sprzętowej i kompetentnej kadrze szkoleniowców, pozwolą na pełną realizację programów staży i osiągnięcie celów projektu. Wszystkie placówki zapewniają ponadto opiekunów merytorycznych projektu, organizację zakwaterowania, wyżywienia dla uczestników projektu i realizację programów kulturowych.