Staże zagraniczne – informacje o projekcie (2015/2016)

Tak jak w latach poprzednich uczniowie szkoły odbywają w tym roku szkolnym zagraniczne praktyki zawodowe. Wnioskodawcą obecnego projektu jest Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Partnerem w projekcie jest EUROPA TRAINING Ltd. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+. Wartość projektu to kwota 41 386,00 Euro.

Uczestnikami projektu jest grupa 20 uczniów, kształcąca się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Uczestnicy projektu podzieleni są na 2 dziesięcioosobowe grupy. Programy staży realizowane są jako szkolna praktyka zawodowa, w placówce partnerskiej w Plymouth, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji staży. Czas trwania stażu przewidziano na 2 tygodnie.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności kształcenia zawodowego w ZST-E CKU w Ostrowie Wielkopolskim poprzez realizację dziesięciodniowych praktyk zawodowych w Anglii. Uczestnicy zdobywają umiejętności zawodowe, kompetencje językowe i kulturowe. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: zapoznanie się ze angielskimi standardami pracy, ze standardami technologicznymi i jakościowymi, z typowym wyposażeniem stanowisk do wykonywania badań, nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi, narzędziami pracy i procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych obowiązków zawodowych, z obowiązującymi w danym kraju przepisami BHP oraz samej kultury bezpiecznej pracy. Dodatkowo uczniowie porównają polskie normy, technologię i wyposażenie obowiązujące w branży motoryzacyjnej z ich odpowiednikami w kraju partnera.

Uczestnicy projektu odbędą staż zawodowy w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, doświadczając tym samym realnych warunków zatrudnienia europejskiego rynku pracy. Założeniem projektu jest nabycie przez jego uczestników nowej praktycznej wiedzy i doświadczeń zawodowych w swojej profesji, które bezpośrednio zwiększą atrakcyjność przyszłych absolwentów szkoły na rynku pracy. Poprawa kompetencji językowych, ukierunkowanych szczególnie na słownictwo zawodowe i jego praktyczne zastosowanie przyczyni się także do lepszego przygotowania uczniów do czekających ich w przyszłości egzaminów na kwalifikacje zawodowe.