W sprawie badań lekarskich przyjętych do szkoły

W związku z obiektywnymi trudnościami z uzyskaniem przez osoby przyjęte do branżowej szkoły I stopnia I technikum zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik poj. samochodowych) przypominamy, że w przypadku braku możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej do dnia 18 sierpnia 2020r.

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA ZAŚWIADCZEŃ I ORZECZEŃ.

Ww. zaświadczenie lub orzeczenie składa się sekretariacie uczniowskim nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Uwaga: Niezłożenie w terminie do dnia 25 września 2020 r., odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. Następuje wykreślenie z listy uczniów.

Odpowiednie badania przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez sekretariat uczniowski.

WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE W KIERUNKU BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO ZAWODU:

  1. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Ośrodek w Kaliszu ul. Zamkowa 18-20; 62-800 Kalisz; tel: 62 767 33 77; poniedziałek – piątek: 8.00-13.00

  2. Zakład Opieki Medycznej ,,CER-MEDIC’’ Sp. z o. o Poradnia Medycyny Pracy; ul. Przemysłowa 21, 63-700 Krotoszyn; tel:62 588 02 03; poniedziałek – piątek: 7.00-10.00

WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BEZPŁATNE BADANIA LEKARSKIE UCZNIÓW SZKOLĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE PRAWA JAZDY:

  1. Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Kaliszu Ośrodek w Kaliszu ul. Zamkowa 18-20; 62-800 Kalisz; tel.: 62 767 33 77; poniedziałek, środa-piątek: 8.00-12.00; wtorek 9.30-12.00

  2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lek. Elżbieta Skrzypczyńska 63-200 Jarocin, ul. Bema 29/15; tel.: 696 270 000 poniedziałek i piątek 16.00-18