Zarządzenie nr 10

Ostrów Wielkopolski, dnia 26 października 2020r.

Zarządzenie nr 10

Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Ostrowie Wielkopolskim

 

§1

Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. Ust. 2020 R. POZ. 1870) zarządzam, co następuje:

1. Wstrzymuje się do odwołania realizację praktyki zawodowej odbywanej przez klasę T3a od 19 października 2020r. w zakładach pracy.

2. Formę zaliczenia odbytych dni praktyki zawodowej do dnia 23 października 2020 r. ustali opiekun praktyki – wicedyrektor Sławomir Olszewski i powiadomi zainteresowanych.

3. Od dnia 24 października 2020 r. nauczyciele realizują z uczniami klasy T3a zajęcia dydaktyczne w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji oraz na zasadach ustalonych w zarządzeniu dyrektora ZST-E CKU nr 9 z 19 października 2020 r.

4. W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r uczniowie klasy T3a pozostają w domach i mają obowiązek uczestniczyć w kształceniu zdalnym w zakresie wszystkich przedmiotów.

5. Od 24 października do 8 listopada 2020 r. zajęcia praktyczne uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 oraz uczniów Technikum Nr 4 w ZST-E CKU będą odbywały się wyłącznie w formie zdalnej, na takich samych zasadach jak zajęcia teoretyczne.

6. W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 4 w ZSTE CKU będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15 f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

§2

1. Zarządzenie obowiązuje od dnia 26 października 2020 roku.

 

Zarządzenie do pobrania w PDF: Zarządzenie_10