Zarządzenie Nr 12

Zarządzenie Nr 12 z dnia 27 listopada 2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

w Ostrowie Wielkopolskim

Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t. j. z dnia 2020.05.22), a także § 10 Statutu Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.2087 z dnia 2020.11.25) zarządzam, co następuje:

    1.  Od 30 listopada 2020 roku uczniowie Branżowej Szkoły 1 Stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają czynnie przygotowanie zawodowe w zakładach pracy w zakresie wyznaczonym w umowie o przygotowanie zawodowe i w dniach do tego wyznaczonych w szkolnym planie zajęć danego oddziału, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
    2.  Od 30 listopada 2020 roku zajęcia praktyczne z uczniami technikum i szkoły branżowej I stopnia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Zawodowego w wymiarze nie większym niż 10 godzin tygodniowo w dniach i godzinach zgodnie z ustalonym wcześniej planem zajęć.

    3.  W sytuacji, gdy wynikająca z dotychczasowego planu ilość zajęć praktycznych dla danej grupy ćwiczeniowej uczniów klas trzecich branżowej szkoły I stopnia przekracza wymiar 10 godzin tygodniowo ustalam następujący sposób ich realizacji:

               a) w dniach, w których zaplanowano zajęcia w wymiarze 5 godzin należy zrealizować 5 godzin w formie zajęć praktycznych w CKZ,

               b) w dniach, w których zaplanowano zajęcia w wymiarze 4 godzin realizacja powinny odbywać się w formie kształcenia zdalnego dokumentowanego na dotychczasowych zasadach w dzienniku internetowym.

4. Za koordynacją zajęć praktycznych uczniów odpowiada wicedyrektor Sławomir Olszewski.

5. Od 30 listopada 2020 r. zajęcia sportowe w oddziale sportowym odbywać się będą w kompleksie sportowym szkoły z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.

6. Nauka zdalna na pozostałych przedmiotach będzie prowadzona zgodnie z wcześniejszymi zarządzeniami do odwołania.

7. Kwestie niespełnienia obowiązku nauki przez ucznia w trybie kształcenia zdalnego, form sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, zakresu podlegających ocenie zachowań uczniów w okresie kształcenia zdalnego, które wpływają na oceny klasyfikacyjne z zachowania reguluje §10 Statutu Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Marek Wojtasz