Zasady od 1 września

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie oraz Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że musimy postępować rozważnie i planowo. W trosce o dobro naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wdrożyłem procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych w formie „Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w czasie trwania epidemii”.

W tym miejscu przedstawię najważniejsze zasady wynikające z regulaminu.

 1. Rozpoczynamy pracę w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynkach szkolnych, zarówno te teoretyczne, jak praktyczne.

 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy uczniów nie przebywają na kwarantannie.

 3. Uczniowie z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, typowymi dla Covid 19, a także uczniowie ze stwierdzoną zmniejszoną odpornością na choroby, powinni pozostać w domu zgodnie z udokumentowaną opinią lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem. Oczywiście należy poinformować szkołę o powodach nieobecności okazując opinię lekarza.

 4. W okresie nieuczęszczania do szkoły rodzice powinni zapewnić zdalny kontakt ucznia ze szkołą w celu kontynuowania nauki. W sytuacji odwołania zajęć w szkole z powodów zagrożenia infekcją, uczniowie mają obowiązek kontaktowania się z nauczycielami i uczestniczenia w kształceniu zdalnym w ustalony przez nauczycieli sposób. W związku z powyższym proszę wszystkich Uczniów i Rodziców o przekazanie w pierwszych dniach września wychowawcom numerów swoich telefonów oraz adresów poczty elektronicznej.

 5. Wszyscy wchodzący do budynków ZSTE CKU mają obowiązek dezynfekowania rąk. Mają także obowiązek poddania się sprawdzeniu temperatury za pomocą bezdotykowego termometru, jeśli taka akcja będzie prowadzona.

 6. Szkoła ogranicza wizyty osób trzecich do niezbędnego minimum. Interesantów obsługuje się w miarę możliwości zdalnie, tzn. telefonicznie lub za pomocą korespondencji mailowej, pocztowej. Osoby nie będące uczniami lub pracownikami szkoły, jeśli nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach (hol, korytarze prowadzące do sekretariatów, inne pomieszczenia wyznaczone w indywidualnych przypadkach przez dyrektora).

 7. Wszystkie osoby przebywające w budynkach szkolnych obowiązuje stosowanie osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica), dezynfekcja rąk, a także zasady dystansu społecznego (1,5 m). Sugerujemy stosowanie przyłbic (łatwiej oddychać i widać mimikę twarzy, lepsza rozpoznawalność). Podczas zajęć dydaktycznych oraz podczas przerw uczniowie mają na sobie ochrony ust i nosa w sytuacjach, gdy nie mogą zachować dystansu 1,5m. W pomieszczeniach biurowych jednocześnie może przebywać tylko jeden interesant.

 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. wysoka temperatura) będzie on umieszczony w szkolnej izolatce i pozostanie pod opieką dopóki rodzice go nie odbiorą. Ponadto rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Następnie rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka.

 9. Wprowadzamy zasadę nauki uczniów jednego oddziału klasowego w jednej sali dydaktycznej w jednym dniu.

 10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się jak najczęściej na terenie otwartym.

 11. Przerwy uczniowie spędzają na terenie otwartym.

 12. W związku z częstym przebywaniem uczniów na terenie otwartym uczeń powinien mieć co najmniej pelerynę przeciwdeszczową i ochraniacze przeciwdeszczowe.

Tekst regulaminu zostanie przedstawiony wszystkim pracownikom i uczniom, a także opublikowany na stronie internetowej. Bardzo proszę o zapoznanie się z nim, a następnie ścisłe przestrzeganie. Oczywiście zasady postepowania przebywających w szkole osób i formy realizacji zajęć dydaktycznych będą dostosowywane do sytuacji epidemicznej w regionie oraz w szkole.

Marek Wojtasz

dyrektor ZSTE CKU